OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2556:ว_16_การบรรจุผู้ซึ่งเคยออกจากราชการเพราะกระทำผิดวินัยฐานทุจริตฯ_กล้บเข้ารับราชการ

ว 16/2556 เรื่อง การบรรจุบุคคลผู้ซึ่งเคยออกจากราชการเพราะกระทำผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการกลับเข้ารับราชการ

ที่ นร 1011/ว 16

สำนักงาน ก.พ.

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000

23 กันยายน 2556

เรื่อง การบรรจุบุคคลผู้ซึ่งเคยออกจากราชการเพราะกระทำผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการกลับเข้ารับราชการ

เรียน (เวียนกระทรวง กรม จังหวัด)

ด้วยรัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนที่จะป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง แต่ปัจจุบันกลับปรากฏว่าได้มีผู้กระทำผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการและถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงขอกลับเข้ารับราชการ เพราะได้รับการล้างมลทินตามพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรณา 80 พรรษา พ.ศ. 2550 แล้ว นั้น

ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้นโยบายดังกล่าวของรัฐบาลมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ จึงมีมติให้ส่วนราชการใช้ความระมัดระวังในการพิจารณารับบรรจุบุคคลผู้ซึ่งเคยออกจากราชการเพราะกระทำผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่่ราชการแล้วกลับเข้ารับราชการอีก เนื่องจากการได้รับล้างมลทินตามพระราชบัญญัติข้างต้นนั้น ล้างแต่เฉพาะโทษเท่านั้น หาได้ล้างพฤติกรรมการกระทำผิดวินัยด้วยไม่ ดังนั้น แม้ว่าผู้นั้นจะได้รับการล้างมลทินแล้วก็ตาม แต่พฤติกรรมการกระทำผิดวินัยนั้นก็อาจเป็นการบกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม อันเป็นกรณีที่มีลักษะต้องห้ามของผู้ที่จะบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนตามมาตรา 36 ข.(4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ก็ได้ ทั้งนี้ ก.พ. ได้เคยมีมติทำนองนี้แล้วตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ น.ว. 2/2504 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2504

จึงเรียนมาเพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายนนทิกร กาญจนะจิตรา)

โทร. 0 2547 1628

โทรสาร 0 2 547 1625

ว 16/2556 เรื่อง การบรรจุบุคคลผู้ซึ่งเคยออกจากราชการเพราะกระทำผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการกลับเข้ารับราชการ

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2556/ว_16_การบรรจุผู้ซึ่งเคยออกจากราชการเพราะกระทำผิดวินัยฐานทุจริตฯ_กล้บเข้ารับราชการ.txt · Last modified: 2018/02/21 14:17 by puirui