OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2556:ว_19_การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่_ก.พ._รับรอง

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2556:ว_19_การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่_ก.พ._รับรอง [2018/03/20 08:40]
puirui created
องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2556:ว_19_การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่_ก.พ._รับรอง [2018/03/20 08:59]
puirui
Line 1: Line 1:
 ====== ว 19/2556 เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ื ก.พ. รับรอง ====== ====== ว 19/2556 เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ื ก.พ. รับรอง ======
  
-ที่ นร ...+ที่ นร ​1008.1/ว 19 
 + 
 +สำนักงาน ก.. 
 + 
 +ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000 
 + 
 +16 ธันวาคม 2556 
 + 
 +เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง 
 + 
 +อ้างถึง 
 + 
 +1. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1008.1/ว 3 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2555 
 + 
 +2. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.1/ว 19 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2555 
 + 
 +3. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.1/ว 20 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2555 
 + 
 +สิ่งที่ส่งมาด้วย ช่วงเงินเดือนและจำนวนเงินที่ได้ปรับตามคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญาที่ ก.พ. พิจารณารับรองเป็นรายกรณี (เอกสารแนบท้าย 1 - 4) 
 + 
 +ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 - 3 ก.พ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ โดยปรับอัตราเงินเดือนให้สูงขึ้น รวมทั้งกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญก่อนวันที่ 1 มกราคม 2557 ให้ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ มาเพื่อส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ นั้น 
 + 
 +บัดนี้ ก.พ. พิจารณาเห็นว่า เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพและเสริมสร้างความเป็นธรรมให้แก่ข้าราชการที่ได้รับผลกระทบจากการกำหนดอัตราเงินเดือนดังกล่าว จึงมีมติกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิเพิ่มเติม สำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ที่ ก.พ. ได้พิจารณารับรองคุณวุฒิต่างประเทศ นอกเหนือจากสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา สหราชอาณาจักร ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศญี่ปุ่น และ Asian Institute of Technology และกำหนดอัตราเงินเดือนเพื่อการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นรายกรณี ในอัตราที่ต่ำกว่าอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิในระดับเดียวกันจากสถานศึกษาในประเทศ ในกรณีต่อไปนี้ 
 + 
 +1. ข้าราชการพลเรือนสามัญดังกล่าวซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2553 ให้ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิที่บรรจุเข้ารับราชการตามช่วงเงินเดือนและจำนวนเงินที่ได้ปรับตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (เอกสารแนบท้าย 1) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 โดยให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองเพื่อการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้อ 3 ของสิ่งที่ส่งมาด้วยของหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.1/ว 31 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553 และข้อ 2 ของหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.1/ว 1 ลงวันที่ 11 มกราคม 2554 และข้อ 1 และข้อ 2 ของหนังสือที่อ้างถึง 2 
 + 
 +2. ข้าราชการพลเรือนสามัญดังกล่าวซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งก่อนวันที่ 1 มกราคม 2555 ให้ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิที่บรรจุเข้ารับราชการตามช่วงเงินเดือนและจำนวนเงินที่ได้ปรับตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (เอกสารหมายเลข 2) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 โดยดำเนินการตามข้อ 2 ของสิ่งที่ส่งมาด้วยของหนังสือที่อ้างถึง 1 และข้อ 1 และข้อ 2 ของหนังสือที่อ้างถึง 2 
 + 
 +3. ข้าราชการพลเรือนสามัญดังกล่าวซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งก่อนวันที่ 1 มกราคม 2556 ให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่บรรจะเข้ารับราชการตามช่วงเงินเดือนและจำนวนเงินที่ได้ปรับตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (เอกสารแนบท้าย 3) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 โดยดำเนินการตามข้อ 3 ของหนังสือที่อ้างถึง 3 
 + 
 +4. ข้าราชการพลเรือนสามัญดังกล่าวซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งก่อนวันที่ 1 มกราคม 2557 ให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่บรรจุเข้ารับราชการตามช่วงเงินเดือนและจำนวนเงินที่ได้ปรับตามสิ่งทีส่งมาด้วย (เอกสารแนบท้าย 4) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 โดยดำเนินการตามข้อ 4 ของหนังสือที่อ้างถึง 3 
 + 
 +จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว 
 + 
 +ขอแสดงความนับถือ 
 + 
 +(นายนนทิกร กาญจนะจิตรา) 
 + 
 +เลขาธิการ ก.พ. 
 + 
 +โครงการปรับระบบค่าตอบแทนฯ 
 + 
 +โทร. 0 2547 1000 ต่อ 6674, 6677, 6689 
 + 
 +โทรสาร 0 2547 1362 
 + 
 +{{ :​องค์ความรู้กฎหมาย:​หนังสือเวียน:​2556:​w19-2556_0.pdf |ว 19/2556 เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ื ก.พ. รับรอง}} 
 + 
 +{{tag>​หนังสือเวียน พ.ร.บ._2551}}
องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2556/ว_19_การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่_ก.พ._รับรอง.txt · Last modified: 2018/03/20 08:59 by puirui