OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2556:ว_20_การบรรจุผู้เคยเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญกลับเข้ารับราชการ

ว 20/2556 เรื่อง การบรรจุผู้เคยเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญกลับเข้ารับราชการ

ที่่ นร 1006/ส 20

สำนักงาน ก.พ.

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000

24 ธันวาคม 2556

เรื่อง การบรรจุผู้เคยเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญกลับเข้ารับราชการ

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 11 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2553

ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งมติ ก.พ. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้ออกจากราชการไป เนื่องจากถูกสั่งให้ออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร หรือได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติงานใด ๆ ซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้น สำหรับการคำนวณบำเหน็จบำนาญเหมือนเต็มเวลาราชการ หรืออกจากราชการไปที่มิใช่เป็นการออกจากราชการในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ กลับเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภท สายงาน ระดับ และการให้ได้รับเงินเดือน ตามมาตรา 63 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ความแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ ก.พ. พิจารณาเห็นว่า เพื่อให้หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการให้ได้รับเงินเดือนเฉพาะกรณีบรรจุผู้ออกจากราชการไปที่มิใช่เป็นการออกจากราชการในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการกลับเข้ารับราชการ ครอบคลุมถึงกรณีที่ ก.พ. ได้มีการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิใหม่ และปรับเงินเดือนชดเชยสำหรับผู้ที่รับราชการอยู่ก่อนการปรับเงินเดือนแรกบรรจุใหม่ ในระหว่างที่ผู้นั้นออกจากราชการด้วย จึงมีมติให้เพิ่มความในข้อ 3.2 ของหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่อ้างถึง เป็นวรรคสอง และวรรคสาม ดังต่อไปนี้

“หากในระหว่างที่ผู้นั้นออกจากราชการไป มีการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิใหม่ และมีการปรับเงินเดือนชดเชยสำหรับผู้ที่รับราชการอยู่ก่อนการปรับเงินเดือนแรกบรรจุใหม่ในช่วงเวลาใด ก็ให้ผู้นั้นได้รับการปรับเงินเดือนชดเชยเช่นเดียวกันด้วย

ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับกับผู้ได้รับการบรรจุกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 ซึ่งเป็นวันที่ ก.พ. ปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิครั้งแรกเมื่อพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มีผลใช้บังคับ”

ตัวอย่าง

นาย ข. เดิมเคยรับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งนักบัญชีปฏิบัติการ รับเงินเดือนในอัตรา 9,230 บาท และลาออกจากราชการเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2552 ต่อมากรมประสงค์จะบรรจุผู้นี้กลับเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบัญชีปฏิบัติการ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2556 โดยผู้นี้มีวุฒิปริญญาบัญชีบัณฑิต การให้ได้รับเงินเดือนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้

(1) ปรับเงินชดเชยเพื่อให้ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิลำดับที่ 20 ของเอกสารแนบท้าย 3 (ก) ของหนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1008.1/ว 31 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553 เป็นอัตรา 9,930 บาท

(2) ปรับเงินเดือนเข้าสู่อัตราเงินเดือนในบัญชีใหม่ ณ วันที่ 1 เมษายน 2554 ในอัตราร้อยละ 5 ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1008.1/ว 8 ลงวันที่ 28 เมษายน 2554 เป็นอัตรา 10,430 บาท

(3) ปรับเงินชดเชยเพื่อให้ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิลำดับที่ 21 ของเอกสารแนบท้าย 3 (ก) ของหนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1008.1/ว 3 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2555 เป็นอัตรา 12,970 บาท

(4) ปรับเงินชดเชยเพื่อให้ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิลำดับที่ 22 ของเอกสารแนบท้าย 3 (ก) ของหนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุดดที่ นร 1008.1/ว 20 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2555 เป็นอัตรา 14,590 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายนนทิกร กาญจนะจิตรา)

เลขาธิการ ก.พ.

สำนักตรวจสอบและประเมินผลกำลังคน

โทร. 0 2547 1646

โทรสาร 0 2547 1603

ว 20/2556 เรื่อง การบรรจุผู้เคยเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญกลับเข้ารับราชการ

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2556/ว_20_การบรรจุผู้เคยเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญกลับเข้ารับราชการ.txt · Last modified: 2018/03/21 13:44 by puirui