OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2556:ว_21_การบรรจุพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการที่มิใช่ข้าราชการพลเรือนสามัญกลับฯ

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2556:ว_21_การบรรจุพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการที่มิใช่ข้าราชการพลเรือนสามัญกลับฯ [2018/03/21 13:47]
puirui created
องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2556:ว_21_การบรรจุพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการที่มิใช่ข้าราชการพลเรือนสามัญกลับฯ [2018/03/21 14:38]
puirui
Line 1: Line 1:
-====== ว 21/2556 ======+====== ว 21/​2556 ​เรื่อง การบรรจุพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการที่ไม่ใช่ข้าราชการพลเรือนสามัญกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ​====== 
 + 
 +ที่ นร 1006/ว 21 
 + 
 +สำนักงาน ก.พ.  
 + 
 +ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000 
 + 
 +24 ธันวาคม 2556 
 + 
 +เรื่อง การบรรจุพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการที่ไม่ใช่ข้าราชการพลเรือนสามัญกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ 
 + 
 +เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด) 
 + 
 +อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 37 ลงวันที่ 29 กันยายน 2553 
 + 
 +ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. แจ้งมติกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งไม่ใช่ออกจากงานในระหว่างทดลองปฏิบัติงานหรือข้าราชการท่ี่ไม่ใช่ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และไม่ใช่่ข้าราชการการเมือง ข้าราชการวิสามัญ หรือข้าราชการซึ่งออกจากราชการในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ กลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภท สายงาน ระดับ และการให้ได้รับเงินเดือน ตามมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ความแจ้งแล้ว นั้น  
 + 
 +บัดนี้ ก.พ. พิจารณาเห็นว่า เพื่อให้หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการให้ได้รับเงินเดือนเฉพาะกรณีบรรจุผู้เคยเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ที่ออกจากราชการกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ครอบคลุมถึงกรณีที่ ก.พ. ได้มีการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิใหม่ และปรับเงินเดือนชดเชยสำหรับผู้ที่รับราชการอยู่ก่อนการปรับเงินเดือนแรกบรรจุใหม่ ในระหว่างที่่ผู้นั้นออกจากราชการด้วย จึงมีมติให้เพิ่มความในข้อ 2 ของหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่อ้างถึง เป็นวรรคสาม และวรรคสี่ ดังต่อไปนี้ 
 + 
 +"​หากในระหว่างที่ผู้นั้นออกจากราชการไป มีการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิใหม่ และมีการปรับเงินเดือดเชยสำหรับผู้ที่รับราชการอยู่ก่อนการปรับเงินเดือนแรกบรรจุใหม่ในช่วงเวลาใด ก็ให้ผู้นั้นได้รับการปรับเงินเดือนชดเชยเช่นเดียวกันด้วย 
 + 
 +ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับกับผู้ได้รับการบรรจุกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 ซึ่งเป็นวันที่ ก.พ. ปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิครั้งแรกเมื่อพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มีผลใช้บังคับ"​ 
 + 
 +==== ตัวอย่าง ==== 
 + 
 +นาย ก. เดิมเคยรับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งบุคลากร 5 รับเงินเดือนในอัตรา 11,750 บาท และลาออกจากราชการเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2549 ต่อมากรมประสงค์จะบรรจุผู้นี้กลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2556 โดยผู้นี้มีวุฒิปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต การให้ได้รับเงินเดือนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้ 
 + 
 +(1) ปรับเงินเดือนของนาย ก. ที่ได้รับอยู่เดิมก่อนออกจากราชการ อัตรา 11,750 บาท เข้าสู่อัตราเงินเดือนในบัญชีใหม่ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2550 ตามตารางการปรับอัตราเงินเดือนที่ใช้ในช่วงเวลานั้น คือ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1008.1/ว 9 ลงวันที่่ 17 กันยายน 2550 เป็นอัตรา 12,220 บาท 
 + 
 +(2) ปรับเงินชดเชยเพื่อให้ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิลำดับที่ 13 ของเอกสารแนบท้าย 3 (ก) ของหนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1008.1/ว 31 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553 เป็นอัตรา 14,020 บาท 
 + 
 +...  
 +  
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
  
องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2556/ว_21_การบรรจุพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการที่มิใช่ข้าราชการพลเรือนสามัญกลับฯ.txt · Last modified: 2018/03/21 16:13 by puirui