OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2556:ว_2_การปรับปรุงวุฒิที่_ก.พ._กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการฯ

ว 2/2556 เรื่อง การปรับปรุงวุฒิที่ ก.พ. กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2556

ที่ นร 1004/ว 2

สำนักงาน ก.พ.

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000

12 กุมภาพันธ์ 2556

เรื่อง การปรับปรุงวุฒิที่ ก.พ. กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2556

เรียน (กระทรวง กรม และจังหวัด)

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 27 ลงวันที่ 27 กันยายน 2554

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. รายชื่อวุฒิที่ ก.พ. กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2556

2. คำอธิบายรายละเอียดวุฒิที่ ก.พ. กำหนด

ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งมติ ก.พ. กำหนดให้ส่วนราชการอาจคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2556 มาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ความแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ ก.พ. มีมติกำหนดให้ปรับปรุงรายชื่อวุฒิที่ ก.พ. กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคล เข้ารับราชการตามหนังสือที่อ้างถึง จากวุฒิที่ระบุสาขาวิชาต่าง ๆ ให้กำหนดเป็นสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง โดยกำหนดทางเหมือนเดิม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ทั้งนี้ หากส่วนราชการใดได้ดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการโดยใช้วุฒิที่ ก.พ. กำหนด ตามหนังสือที่อ้างถึง ก่อนวันที่ ก.พ. มีมติให้ปรับปรุงรายชื่อคุณวุฒิที่ ก.พ. กำหนดให้คัดเลือก ตามหนังสือฉบับนี้ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามหนังสือที่อ้างถึงต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ

อนึ่ง ส่วนราชการที่จะดำเนินการคัดเลือกควรศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำอธิบาย รายละเอียดวุฒิที่ ก.พ. กำหนด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 เพื่อจะได้ดำเนินการได้อย่างถูกต้องต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายนนทิกร กาญจนะจิตรา)

เลขาธิการ ก.พ.

ศูนย์สรรหาและเลือกสรร

โทร. 0 2547 1941, 0 2547 1943 - 4, 0 2547 1946

โทรสาร 0 2547 1954

ว 2/2556 เรื่อง การปรับปรุงวุฒิที่ ก.พ. กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2556

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2556/ว_2_การปรับปรุงวุฒิที่_ก.พ._กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการฯ.txt · Last modified: 2018/03/07 14:23 by puirui