OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2556:ว_5_การบริหารทรัพยากรบุคคลในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ว 5/2556 เรื่อง การบริหารทรัพยากรบุคคลในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ที่ นร 1004/ว 5

สำนักงาน ก.พ.

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000

5 มีนาคม 2556

เรื่อง การบริหารทรัพยากรบุคคลในจังหวัดชายแดนภาคใต้

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)

อ้างถึง

1. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 1 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2551

2. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ง 7 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2552

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 และ 2 ก.พ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลสำหรับ ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ปฏิบัติงานในหน้าที่ประจำในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นกรณีพิเศษ ความแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการบริหารทรัพยากรบุคคล ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของส่วนราชการ และเพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ และแรงจูงใจให้แก่ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดดังกล่าว ซึ่งต้องปฏิบัติงานในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ สมควรเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ก.พ. จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 8 (3) และมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส ดังต่อไปนี้

1. ในกรณีที่ส่วนราชการมีเหตุผลความจำเป็นต้องดำเนินการสรรหาเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน หรือประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ในจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา หรือจังหวัดนราธิวาส โดยวิธีการคัดเลือก ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดังกล่าว ดำเนินการคัดเลือกรวมทั้งสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งที่มอบให้ดำเนินการคัดเลือกนั้น

2. ในกรณีที่เป็นการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงานตาม 1 นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ด้วย

(1) เป็นผู้เคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา หรือจังหวัดนราธิวาส เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือเป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดดังกล่าว เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร

(2) เป็นผู้ซึ่งเกิดในจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา หรือจังหวัดนราธิวาส

(3) เป็นผู้เคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา หรือจังหวัด นราธิวาส เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือเป็นผู้ซึ่งอยู่ในระหว่างศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดดังกล่าวเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร

(4) เป็นผู้เคยทำงานหรืออยู่ในระหว่างการทำงานในจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา หรือจังหวัดนราธิวาส เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงานของรัฐหรือจากนิติบุคคลที่ผู้นั้นเคยทำงานหรือทำงานอยู่ด้วย หรือ

(5) เป็นผู้เคยศึกษาหรืออยู่ในระหว่างศึกษาในสถานศึกษาตาม (3) และเคยทำงาน หรืออยู่ในระหว่างการทำงานในจังหวัดตาม (4) รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร

3. ให้จังหวัดที่ได้รับมอบอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกขึ้นคณะหนึ่งประกอบ ด้วย

(1) ผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน

  ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นมอบหมาย
  

(2) ผู้แทนส่วนราชการที่มอบอำนาจให้มีการคัดเลือก เป็นกรรมการ

(3) ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินบุคคล เป็นกรรมการ

  ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นแต่งตั้ง
  

(4) หัวหน้าสำนักงานจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ

4. ให้คณะกรรมการคัดเลือกกำหนดหลักสูตรและวิธีการที่จะใช้ในการคัดเลือก โดยหลักสูตรที่จะกำหนดนั้นจะต้องสอดคล้องกับลักษณะงานที่จะต้องปฏิบัติ สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่ต้องการ รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม การทำงานร่วมกับผู้อื่น ความตั้งใจในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม และความสามารถในการปรับตัวกับสภาพแวดล้อม ส่วนวิธีการที่จะใช้ในการคัดเลือกนั้นต้องกำหนดให้ใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์ และอาจกำหนดให้ใช้วิธีการสอบข้อเขียน วิธีการสอบปฏิบัติ หรือวิธีการอื่นใดที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ต้องสามารถวัดและประเมินบุคคลที่เหมาะสมกับตำแหน่งที่จะคัดเลือกได้

5. ให้จังหวัดที่ได้รับมอบอำนาจประกาศรับสมัครคัดเลือกโดยให้มีรายละเอียดในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

(1) ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ

(2) จำนวนตำแหน่งว่างที่เปิดรับสมัคร

(3) ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่ง

(4) คุณสมบัติทั่วไป ลักษณะต้องห้าม และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของ ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก ในกรณีที่เป็นการรับสมัครตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ให้ระบุคุณสมบัติตาม 2 ด้วย

(5) กำหนดการและวิธีการรับสมัคร

(6) เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

(7) การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก

(8) หลักสูตรและวิธีการคัดเลือกตามที่คณะกรรมการคัดเลือกกำหนด

(9) เกณฑ์การตัดสิน

(10) ระยะเวลาที่ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีผลใช้บังคับ

(11) เงื่อนไขที่ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งต้องอยู่ปฏิบัติงานในจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา หรือจังหวัดนราธิวาสอย่างน้อย 2 ปี และ

(12) เงื่อนไขอื่น (ถ้ามี)

6. เมื่อคณะกรรมการคัดเลือกดำเนินการคัดเลือกเสร็จแล้ว ให้จังหวัดที่ได้รับมอบอำนาจ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเรียงตามลำดับที่ที่ผ่านการคัดเลือก และให้ถือว่ารายชื่อดังกล่าว เป็นรายชื่อที่อยู่ในความรับผิดชอบของจังหวัดนั้น

ในกรณีที่มีตำแหน่งที่จะบรรจุได้น้อยกว่าจำนวนผู้ผ่านการคัดเลือก ให้รายชื่อผู้ผ่านการ คัดเลือกที่ยังไม่ได้รับการบรรจุนั้นยังมีผลใช้ได้ต่อไปอีกไม่เกิน ๒ ปีนับแต่วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขทำนองเดียวกับการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ แต่ถ้ามีการคัดเลือกในตำแหน่งประเภทเดียวกัน สายงานเดียวกัน ระดับเดียวกัน โดยใช้คุณสมบัติอย่างเดียวกันอีก และได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกใหม่แล้ว รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครั้งก่อนนั้นเป็นอันยกเลิก

7. ในกรณีที่จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา หรือจังหวัดนราธิวาสซึ่งได้รับมอบอำนาจจาก ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 มีตำแหน่งว่าง แต่ไม่ได้ดำเนินการคัดเลือก หรือไม่มีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในจังหวัดนั้นที่ยังมีผลใช้บังคับอยู่ จังหวัดที่มีตำแหน่งว่างนั้นจะขอใช้รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งประเภทเดียวกัน สายงานเดียวกัน และระดับเดียวกันของจังหวัดอื่นตาม 6 วรรคสอง เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในจังหวัดนั้นก็ได้ โดยอาจเรียกบรรจุตามลำดับที่ หรือโดยประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติมก็ได้

การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะตามวรรคหนึ่งให้กระทำโดย การเรียกผู้มีรายชื่อตาม 6 วรรคสอง เรียงตามลำดับที่ให้ได้จำนวน 3 เท่าของตำแหน่งว่าง แต่ถ้ามีรายชื่อที่เหลืออยู่น้อยกว่าจำนวนดังกล่าวก็ให้เรียกตามจำนวนที่เหลืออยู่ทั้งหมดตามรายชื่อนั้น และต้องกำหนดหลักสูตรและวิธีการประเมิน เกณฑ์การตัดสินตามแนวทางใน 4 และ 5 และกำหนดวันประเมินให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินทราบล่วงหน้าก่อนกำหนดวันประเมินไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ

ในกรณีที่มีตำแหน่งที่จะบรรจุได้น้อยกว่าจำนวนผู้ผ่านการคัดเลือกในครั้งหลังนี้ ให้รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่ยังไม่ได้รับการบรรจุนั้นยังมีผลใช้ได้ต่อไปเท่ากับระยะเวลาที่เหลืออยู่ของรายชื่อที่ประกาศตาม 6 วรรคสอง

8. ให้จังหวัดที่ได้รับมอบอำนาจแจ้งข้อมูลและผลการดำเนินการให้ผู้มอบอำนาจและ ก.พ. ทราบภายในระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไปทั้งนี้ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายนนทิกร กาญจนะจิตรา)

เลขาธิการ ก.พ.

ศูนย์สรรหาและเลือกสรร

โทร. 0 2547 1941, 0 2547 1943 - 4, 0 2547 1946

โทรสาร 0 2547 1954

ว 5/2556 เรื่อง การบริหารทรัพยากรบุคคลในจังหวัดชายแดนภาคใต้

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2556/ว_5_การบริหารทรัพยากรบุคคลในจังหวัดชายแดนภาคใต้.txt · Last modified: 2018/03/07 11:04 by puirui