OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2556:ว_6_ข้าราชการซึ่งอยู่ระหว่างรับราชการชดใช้ทุนฯ_ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ

ว 6/2556 เรื่อง ข้าราชการซึ่งอยู่ระหว่างรับราชการชดใช้ทุนรัฐบาล (ก.พ.) ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ

ที่ นร 1001/ว 6

สำนักงาน ก.พ.

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000

2 เมษายน 2556

เรื่อง ข้าราชการซึ่งอยู่ระหว่างรับราชการชดใช้ทุนรัฐบาล (ก.พ.) ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)

ด้วยส่วนราชการบางแห่งได้หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับข้าราชการซึ่งอยู่ระหว่างรับราชการชดใช้ทุนรัฐบาล (ก.พ.) ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศหรือปฏิบัติงานใด ๆ โดยให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ ว่า หากข้าราชการดังกล่าวไม่ได้ยื่นเรื่องขอบรรจุกลับเข้ารับราชการภายในระยะเวลาที่กำหนดและลาออกจากราชการ ต่อมาภายหลังได้บรรจุกลับเข้ารับราชการ จะขอผ่อนผันให้นับเวลาที่บรรจุกลับเข้ารับราชการเป็นเวลารับราชการชดใช้ทุนได้หรือไม่ อย่างไร

ก.พ. พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

1. ก.พ. จะพิจารณาผ่อนผันให้นับเวลาที่บรรจุกลับเข้ารับราชการเป็นเวลาชดใช้ทุนรัฐบาล (ก.พ.) ได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

1.1 ผู้ขอกลับเข้ารับราชการต้องเป็นกรณีที่ได้ลาออกจากราชการในขณะที่ยังรับราชการชดใช้ทุนไม่ครบกำหนดตามสัญญา แต่ได้กลับมารับราชการชดใช้ทุนแล้วไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่ไปศึกษาวิชาในต่างประเทศด้วยทุนรัฐบาล (ก.พ.)

1.2 กรณีผู้รับทุนมิได้ลาออกจากราชการ โดยเป็นการลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ มีกำหนดเวลาไม่เกินหนึ่งปี ให้นับเวลาดังกล่าวเป็นเวลาชดใช้ทุนรัฐบาล (ก.พ.) ได้

2. ให้ส่วนราชการกำกับดูแลการปฏิบัติราชการชดใช้ทุนของนักเรียนทุนรัฐบาล (ก.พ.) ให้เกิดประโยชน์ต่องานของภาครัฐโดยรวม และให้แจ้งผู้รับทุนรัฐบาล (ก.พ.) ทราบล่วงหน้าถึงภาระข้อผูกพันกับทางราชการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการชดใช้ทุนตามสัญญาที่ทำไว้กับทางราชการก่อนการลาออกจากราชการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของข้าราชการและผู้บังคับบัญชาในการพิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการลาออกราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายนนทิกร กาญจนะจิตรา)

เลขาธิการ ก.พ.

สำนักกฎหมาย

โทร. 0 2547 1621

โทรสาร 0 2547 1571

ว 6/2556 เรื่อง ข้าราชการซึ่งอยู่ระหว่างรับราชการชดใช้ทุนรัฐบาล (ก.พ.) ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2556/ว_6_ข้าราชการซึ่งอยู่ระหว่างรับราชการชดใช้ทุนฯ_ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ.txt · Last modified: 2018/02/21 12:57 by puirui