OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2556:ว_8_แนวทางการพิจารณาเบื้องต้นในการกำหนดตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่ต่ำกว่ากรมฯ

ว 8/2556 เรื่อง แนวทางการพิจารณาเบื้องต้นในการกำหนดตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่ต่ำกว่ากรมในภารกิจงานด้านบริหารงานคลัง เป็นตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

(ยกเลิกโดย ว 2/2558)

ที่ นร 1008/ว 8

สำนักงาน ก.พ.

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000

17 เมษายน 2556

เรื่อง แนวทางการพิจารณาเบื้องต้นในการกำหนดตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่ต่ำกว่ากรมในภารกิจงานด้านบริหารงานคลัง เป็นตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 17 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2552

ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งมติ ก.พ. กำหนดหลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง โดยให้มีคณะกรรมการกำหนดตำแหน่งระดับสูงของกระทรวง ทำหน้าท่ี่พิจารณาเสนอแนะการกำหนดตำแหน่ง และการประเมินคุณภาพงานของตำแหน่งตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนด ความแจ้งแล้ว นั้น

เพื่อให้การกำหนดตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่ต่ำกว่ากรม ในภารกิจงานด้านบริหารงานคลังมีความเหมาะสามและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ก.พ. จึงกำหนดแนวทางการพิจารณาเบื่้องต้นในการกำหนดตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่ต่ำกว่ากรม ในภารกิจงานด้านบริหารงานคลัง จากตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น เป็นตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ก่อนการประเมินคุณภาพงานของตำแหน่งตามหลักเกณฑ์การประเมินค่างานที่ ก.พ. กำหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ ทั้งนี้ ได้แจ้งกรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายนนทิกร กาญจนะจิตรา)

เลขาธิการ ก.พ.

สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน

โทร. 0 2547 1966, 0 2547 1000 ต่อ 6663

โทรสาร 0 2547 1074

ว 8/2556 เรื่อง แนวทางการพิจารณาเบื้องต้นในการกำหนดตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่ต่ำกว่ากรมในภารกิจงานด้านบริหารงานคลัง เป็นตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2556/ว_8_แนวทางการพิจารณาเบื้องต้นในการกำหนดตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่ต่ำกว่ากรมฯ.txt · Last modified: 2018/04/04 14:56 by puirui