OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2556:1008.1:307_การให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2556:1008.1:307_การให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน [2018/03/28 15:51]
puirui created
องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2556:1008.1:307_การให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน [2018/03/28 16:02] (current)
puirui
Line 1: Line 1:
 ====== ที่ นร 1008.1/307 เรื่อง การให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน ====== ====== ที่ นร 1008.1/307 เรื่อง การให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน ======
  
 +ที่ นร 1008.1/307
  
 +สำนักงาน ก.พ.
 +
 +ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000
 +
 +19 สิงหาคม 2556
 +
 +เรื่อง การให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน
 +
 +เรียน (เวียนกระทรวง กรม จังหวัด)
 +
 +ตามที่กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2551 ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน กรณีได้รับปริญญาเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นไว้ในข้อ 2 (3) ว่า ผู้ได้รับปริญญาเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นซึ่ง ก.พ. รับรองว่าปริญญาที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นนั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งและกำหนดเงินเดือนที่ควรได้รับในตำแหน่งประเภท สายงาน ระดับ และอัตรานั้นไว้แล้ว ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งอาจปรับให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งประเภท สายงาน ระดับ และอัตราที่ ก.พ. กำหนด โดยผู้ที่ได้รับปริญญาโทเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นจากปริญญาตรี จะต้องดำรงตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งโดยใช้วุฒิปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ผู้ที่ได้รับปริญญาเอกเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นจากปริญญาโทจะต้องดำรงตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งโดยใช้วุฒิปริญญาโทมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี หรือผู้ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้น และเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. กำหนดให้เป็นคุณวุฒิที่ใช้คัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการให้ปรับให้ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นไม่ก่อนวันที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้น แล้วแต่กรณี นั้น
 +
 +โดยที่ ก.พ. ได้พิจารณาคำขอให้ข้าราชการได้รับการปรับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิปริญญาโทเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย กรณีส่วนราชการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับทุนรัฐบาลเข้ารับราชการก่อนวันที่ได้รับอนุมัติปริญญาโทตามหลักสูตรที่ได้ไปศึกษา และมีมติอนุมัติให้ส่วนราชการดังกล่าวปรับเงินเดือนผู้ได้รับทุนรัฐบาลซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการโดยใช้คุณวุฒิปริญญาตรี ให้ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิปริญญาโทได้ ไม่ก่อนวันที่ได้รับอนุมัติปริญญาโทตามหลักสูตรดังกล่าว โดยไม่ต้องรอให้มีระยะเวลาดำรงตำแหน่งครบตามที่กำหนดในกฎ ก.พ. ข้างต้น ดังนั้น หากส่วนราชการมีกรณีการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการผู้ได้รับทุนรัฐบาลและให้ได้รับเงินเดือนในทำนองเดียวกันกับกรณีข้างต้น และเห็นควรให้ผู้ได้รับทุนรัฐบาลได้รับการปรับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิเป็นกรณีพิเศษ ให้จัดทำคำขอไปยังสำนักงาน ก.พ. เพื่อดำเนินการต่อไป
 +
 +จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว
 +
 +ขอแสดงความนับถือ
 +
 +(นายวิสูตร ประสิทธิ์ศิริวงศ์)
 +
 +รองเลขาธิการ ก.พ.
 +
 +ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.
 +
 +โครงการปรับระบบค่าตอบแทนฯ
 +
 +โทร. 0 2547 1526
 +
 +โทรสาร 0 2547 1362
 +
 +{{ :​องค์ความรู้กฎหมาย:​หนังสือเวียน:​2556:​1008.1:​307-2556.pdf |ที่ นร 1008.1/307 เรื่อง การให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน}}
 +
 +{{tag>​หนังสือเวียน พ.ร.บ._2551}}
องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2556/1008.1/307_การให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน.1522227094.txt.gz · Last modified: 2018/03/28 15:51 by puirui