OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2557:ว_11_แนวทางการดำเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

ว 11/2557 เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามประมวลจริยธรรม

ที่่ นร 1013.7/ว 11

สำนักงาน ก.พ.

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000

25 ธันวาคม 2557

เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามประมวลจริยธรรม

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไร

2. แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด

ด้วยประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อ 5 กำหนดให้ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนตวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และข้อ 6 กำหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่และไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม

เพื่อให้ส่วนราชการและข้าราชการได้มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่ีเกี่ยวข้อง ก.พ. จึงกำหนดแนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไร และแนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด โดยหัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาต้องดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี พร้อมทั้งกำกับดูแลข้าราชการในสังกัดให้ประพฤติตนเกี่ยวกับการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดให้ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และให้คณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการมีหน้าที่สอดส่องดูแลและรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการ และ ก.พ. ทราบ ภายในเดือนกันยายนของทุกปี ดังมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายนนทิกร กาญจนะจิตรา)

เลขาธิการ ก.พ.

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน

ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม

โทร. 0 2547 1710

โทรสาร 0 2547 1727

ว 11/2557 เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามประมวลจริยธรรม

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2557/ว_11_แนวทางการดำเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน.txt · Last modified: 2017/12/29 15:50 by puirui