OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2557:ว_3_แบบตามกฎ_ก.พ._ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย_พ.ศ._2556

ว 3/2557 เรื่อง แบบตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556

ที่ นร 1011/ว 3

สำนักงาน ก.พ.

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000

26 กุมภาพันธ์ 2557

เรื่อง แบบตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556

เรียน (เวียนกระทรวง กรม จังหวัด)

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด (ดว.1 - ดว.6) จำนวน 6 ฉบับ

โดยที่กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 หมวด 4 การดำเนินการในกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ข้อ 19 ข้อ 20 ข้อ 31 ข้อ 40 และข้อ 53 หมวด 6 การสั่งยุติเรื่อง ลงโทษ หรืองดโทษ ข้อ 66 ข้อ 69 ข้อ 71 และข้อ 72 หมวด 7 การมีคำสั่งใหม่กรณีมีการเพิ่มโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษ ข้อ 74 และหมวด 8 การสั่งพักราชการและให้ออกจากราชการไว้ก่อน ข้อ 92 กำหนดให้แบบคำสั่งและแบบการสอบสวนทางวินัยต้องมีสาระสำคัญตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด

สำนักงาน ก.พ. จึงได้กำหนดแบบคำสั่งและแบบการสอบสวนทางวินัยตามหวด 4 การดำเนินการในกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ข้อ 19 ข้อ 20 ข้อ 31 ข้อ 40 และข้อ 53 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สำหรับแบบคำสั่งอื่น ในระหว่างที่สำนักงาน ก.พ. ยังมิได้กำหนด ให้นำแบบคำสั่งที่กำหนดไว้ในกฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ที่ออกตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 มาใช้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎ ก.พ. นี้ โดยแบบคำสั่งดังกล่าวต้องมีสาระสำคัญ ดังนี้

หมวด 6 การสั่งยุติเรื่อง ลงโทษ หรืองดโทษ ต้องมีสาระสำคัญตามข้อ 66 ข้อ 69 ข้อ 71 หรือข้อ 72

หมวด 7 การมีคำสั่งใหม่กรณีมีการเพิ่มโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษ ต้องมีสาระสำคัญตามข้อ 74

หมวด 8 การสั่งพักราชการและให้ออกจากราชการไว้ก่อน ต้องมีสาระสำคัญตามข้อ 82 ข้อ 84 หรือข้อ 91

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราลและถือเป็นหลักในการปฏิบัติต่อป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายนนทิกร กาญจนะจิตรา)

เลขาธิการ ก.พ.

สำนักมาตรฐานวินัย

โทร. 0 2547 1628

โทรสาร 0 2547 1625

ว 3/2557 เรื่อง แบบตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2557/ว_3_แบบตามกฎ_ก.พ._ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย_พ.ศ._2556.txt · Last modified: 2018/01/09 13:41 by puirui