OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2557:ว_4_การกำหนดคุณสมบัติของบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการฯ

ว 4/2557 เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติของบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ และการรับเงินประจำตำแหน่ง

ที่ นร 1006/ว 4

สำนักงาน ก.พ.

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000

24 มีนาคม 2557

เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติของบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ และการรับเงินประจำตำแหน่ง

เรียน (เวียน กระทรวง กรม และจังหวัด)

อ้างถึง

1. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 7ลงวันที่ 6 มีนาคม 2552

2. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 16 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552

3. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548

4. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 16 ลงวันที่ 29 กันยายน 2538

5. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006๖/ว 18 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551

6. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 12 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2554

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 และ 2 แจ้งมติ ก.พ. กำหนดแนวทางดำเนินการในการย้าย การโอน การเลื่อน และการบรรจุกลับตามมาตรา 63 มาตรา 64 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ในระหว่างที่ยังมิได้ออกกฎ ก.พ. หรือหลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวกับการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวกรณีการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือที่อ้างถึง 3 และการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือที่อ้างถึง 4 และแจ้งมติ ก.พ. กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับทรงคุณวุฒิ ประการหนึ่งว่า ต้องผ่านการประเมินคุณสมบัติและผลงานจากส่วนราชการหรือ ก.พ. ตามหลักเกณฑ์และ วิธีการที่กำหนดไว้ สำหรับใช้ในการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ 7 (วิชาชีพเฉพาะ) เดิม หรือตำแหน่งระดับ 11 (เชี่ยวชาญเฉพาะ/วิชาชีพเฉพาะ) เดิม แล้วแต่กรณี ตามหนังสือที่อ้างถึง 5 มาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติ ความแจ้งแล้ว นั้น

โดยที่ ก.พ. ได้ปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของตำแหน่งในสายงานที่กำหนดคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาในสาขาวิชาหรือทางใดทางหนึ่งไว้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยปรับลดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ให้สอดคล้องกับระยะเวลาการศึกษาในบางสาขาวิชาตามหนังสือที่อ้างถึง 6 ดังนั้น ก.พ. จึงมีมติกำหนดคุณสมบัติของบุคคลตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ และการประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ตามที่กำหนดในหนังสือที่อ้างถึง 3 - 5 เพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ปรับปรุงดังกล่าว โดยให้กำหนดระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งตามคุณวุฒิของบุคคลและระดับตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง สำหรับผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรีที่มี หลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายเฉพาะปริญญาที่ ก.พ. กำหนดให้ได้รับเงินเดือนตามหลักสูตร 5 ปี และหลักสูตรปริญญาตรีที่มีระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 6 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ ก.พ. ได้รับรองคุณวุฒิและกำหนดอัตราเงินเดือนให้ได้รับในอัตราเดียวกับที่กำหนดให้กับคุณวุฒิปริญญาโททั่วไป ทั้งนี้ เฉพาะการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง และการประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ในสายงานตามที่กำหนดในหนังสือที่อ้างถึง 6 โดยให้กำหนดระยะเวลาขั้นต่ำ ดังนี้

คุณวุฒิ/ระดับ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ทรงคุณวุฒิ
กรณีเลื่อน รับเงินประจำตำแหน่ง กรณีเลื่อน รับเงินประจำตำแหน่ง
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (หลักสูตร 5 ปี ที่ ก.พ. กำหนดให้ได้รับเงินเดือนตามหลักสูตร 5 ปี) 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (หลักสูตรา 6 ปี) 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายนนทิกร กาญจนะจิตรา)

เลขาธิการ ก.พ.

สำนักตรวจสอบและประเมินผลกำลังคน

โทร. 0 2547 1647

โทรสาร 0 2547 1603

ว 4/2557 เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติของบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ และการรับเงินประจำตำแหน่ง

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2557/ว_4_การกำหนดคุณสมบัติของบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการฯ.txt · Last modified: 2017/12/27 13:50 by puirui