OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2557:ว_6_หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งประเภทบริหาร

ว 6/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งประเภทบริหาร

(ยกเลิกโดย ว 2/2558)

ที่ นร 1008/ว 6

สำนักงาน ก.พ.

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000

8 สิงหาคม 2557

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งประเภทบริหาร

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)

อ้างถึง

1. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 17 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2552

2. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 28 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2554

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งรองหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม (ตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง)

2. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งรองหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือจังหวัด (ตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น)

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 และ 2 แจ้งมติ ก.พ. กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งประเภทบริหาร ประเภทอำนวยการ ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป ตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำหนดจำนวนตำแหน่งรองหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม (ตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง) ตามลำดับ มาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ความแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ ก.พ. ได้พิจารณาเห็นว่า เพื่อให้การกำหนดจำนวนตำแหน่งประเภทบริหารของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 จึงมีมติให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งประเภทบริหาร ดังนี้

1. ให้ยกเลิกหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งรองหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม (ตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง) ข้อ 1.7 ของสิ่งที่่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือที่อ้างถึง 1 และยกเลิกหนังสือที่อ้างถึง 2 โดยให้ใช้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งรองหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม (ตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 พร้อมหนังสือนี้แทน

2. ให้ยกเลิกหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งรองหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือจังหวัด (ตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น) ข้อ 2.1 ของสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือที่อ้างถึง 1 โดยให้ใช้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งรองหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือจังหวัด (ตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น) ตามสิ่งที่่ส่งมาด้วย 2 พร้อมหนังสือนี้แทน

ทั้งนี้ ให้ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณากำหนดตำแหน่งรองหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม (ตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง) และตำแหน่งรองหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือจังหวัด (ตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น) ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 ของหนังสือนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป สำหรับการกำหนดตำแหน่งรองหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม (ตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง) และตำแหน่งรองหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือจังหวัด (ตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น) ที่ อ.ก.พ. กระทรวง ได้มีมติไปโดยถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งตามหนังสือที่อ้างถึง 1 และ 2 แล้ว ให้เป็นอันใช้ได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายนนทิกร กาญจนะจิตรา)

เลขาธิการ ก.พ.

สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน

โทร. 0 2547 1986

โทรสาร 0 2547 1437

ว 6/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งประเภทบริหาร

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2557/ว_6_หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งประเภทบริหาร.txt · Last modified: 2018/04/04 14:59 by puirui