OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2557:ว_7_หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการฯ

ว 7/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรณีผู้ครองตำแหน่งเป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง

ที่ นร 1006/ว 7

สำนักงาน ก.พ.

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000

26 สิงหาคม 2557

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรณีผู้ครองตำแหน่งเป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)

อ้างถึง

1. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 40 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553

2. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 7 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2552

3. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 ก.พ. กำหนดหลักเกณฑ์การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการสำหรับผู้ที่อยู่ในระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง โดยให้ปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ หรือระดับชำนาญการ เป็นระดับชำนาญการพิเศษได้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ซึ่งได้กำหนดเงื่อนไขไว้ประการหนึ่งว่าให้กำหนดตำแหน่งเป็นการเฉพาะคราวเพื่อแต่งตั้งผู้ที่อยู่ในระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงที่ผ่านการพัฒนาและมีความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และมีผลงานที่มีคุณภาพสูง เป็นที่ประจักษ์ตามเงื่อนไขหลักของกรอบการสั่งสมประสบการณ์ในระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง และมื่อผู้ดำรงตำแหน่งพ้นไปให้กำหนดตำแหน่งเป็นระดับเดิม และตามหนังสือที่อ้างถึง 2 กำหนดแนวทางการดำเนินการในการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 โดยกรณีการเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กำหนดในหนังสือที่อ้างถึง 3 ความแจ้งแล้ว นั้น

เพื่อให้มีหลักเกณฑ์และวิธีการในการแต่งตั้งข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงที่ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ที่เป็นกรณีการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดตามหนังสือที่อ้างถึง 1 เป็นไปอย่างเหมาะสม ก.พ. จึงมีมติให้นำแนวทางการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ ก.พ. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย กำหนดเป็นตำแหน่งที่ปรับระดับสูงขึ้นได้จากระดับเริ่มต้นของสายงานและมีผู้ครองตำแหน่งอยู่แล้ว โดยให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ. กรม กำหนดในข้อ 1.3.1 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือที่อ้างถึง 3 มาใช้ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ที่เป็นกรณีการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งสำหรับผู้ที่อยู่ในระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงตามหนังสือที่อ้างถึง 1

สำหรับการแต่งตั้งข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงท่ี่ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ให้ดรำงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ในตำแหน่งว่างซึ่งมิใช่ตำแหน่งที่ได้รับการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งตามหนังสือที่อ้างถึง 1 ให้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในข้อ 1.3.2 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือที่อ้างถึง 3

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดต่าง ๆ ทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายนนทิกร กาญจนะจิตรา)

เลขาธิการ ก.พ.

สำนักตรวจสอบและประเมินผลกำลังคน

โทร. 0 2547 1642

โทรสาร 0 2547 1603

ว 7/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรณีผู้ครองตำแหน่งเป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2557/ว_7_หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการฯ.txt · Last modified: 2017/12/27 15:01 by puirui