OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2557:ว_7_หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการฯ

Media Manager

Media Files

Files in องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2559

File

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2557/ว_7_หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการฯ.txt · Last modified: 2017/12/27 15:01 by puirui