OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2558:ว_11_หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2558:ว_11_หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง [2018/03/13 09:42]
puirui
องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2558:ว_11_หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง [2018/03/13 10:09]
puirui
Line 21: Line 21:
 3. กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 3. กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
  
-...+ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 ก.ได้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาเพื่อส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ ความแจ้งแล้ว นั้น
  
 +บัดนี้ ก.พ. ได้ออกกฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 และกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 132 ตอนที่ 43 ก วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 แล้ว รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่อ้างถึง 2 และ 3
  
 +ก.พ. พิจารณาแล้ว เพื่อให้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง สอดคล้องกับการแก้ไขปรับปรุงกฎ ก.พ. ตามหนังสือที่อ้างถึง 2 และ 3 จึงมีมติ ดังนี้
  
 +1. ให้ยกเลิกความในข้อ 1.2.1 ในสิ่งที่ส่งมาด้วยของหนังสือที่อ้างถึง 1 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
  
 +"1.2.1 หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมในสำนักนายกรัฐมนตรี และอยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ได้แก่ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน"​
 +
 +2. ให้ยกเลิกความในข้อ 1.7.1 ในสิ่งที่ส่งมาด้วยของหนังสือที่อ้างถึง 1 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
 +
 +"1.7.1 ส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม ในสำนักนายกรัฐมนตรีและอยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ได้แก่ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 +รองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และรองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน"​
 +
 +จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว
 +
 +ขอแสดงความนับถือ
 +
 +(นายนนทิกร กาญจนะจิตรา)
 +
 +เลขาธิการ ก.พ.
 +
 +{{ :​องค์ความรู้กฎหมาย:​หนังสือเวียน:​2558:​w11-2558.pdf |ว 11/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง}}
 +
 +{{tag>​หนังสือเวียน พ.ร.บ._2551}}
องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2558/ว_11_หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง.txt · Last modified: 2018/03/13 10:09 by puirui