OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2558:ว_12_หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง

ว 12/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง

ที่ นร 1008/ว 12

สำนักงาน ก.พ.

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000

24 กรกฎาคม 2558

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 2 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558

ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งมติ ก.พ. เกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาเพื่อส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ ความแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ ก.พ. พิจารณาเห็นว่า เพื่อให้การบริหารอัตรากำลังข้าราชการที่ประจำการในต่างประเทศเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงมีมติให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง โดยให้กำหนดหลักเกณฑ์การเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการที่ประจำการในต่างประเทศเพิ่มเติมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยของหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายนนทิกร กาญจนะจิตรา)

เลขาธิการ ก.พ.

โทร. 0 2547 1000 ต่อ 6646 6610

โทรสาร 0 2547 1982

ว 12/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2558/ว_12_หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง.txt · Last modified: 2018/01/24 08:52 by puirui