OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2558:ว_14_การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีคุณสมบัติต่างฯ

This is an old revision of the document!


ว 14/2558 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น

ที่ นร 1006/ว 14

สำนักงาน ก.พ.

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000

24 กรกฎาคม 2558

เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)

อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 9 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2557

ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งยกเลิกมติ ก.พ. ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 19 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 11 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2552 ที่อนุมัติให้แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีคุณสมบัติเรื่องระยะเวลาการดำรงตำแหน่งต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งได้เป็นการเฉพาะคราวในครั้งแรกของแต่ละบุคคล ทั้งในกรณีการเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น หรือการย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างประเภทตำแหน่งที่ต้องอาศัยหลักเกณฑ์และวิธีการทีกำหนดสำหรับการเลื่อนตำแหน่ง และอนุมัติให้แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น ได้เป็นการเฉพาะคราวในครั้งแรกของแต่ละบุคคล ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป ความแจ้งแล้ว นั้น

โดยที่ีภายหลังการยกเลิกหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 11 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2552 ได้ปรากฏว่า มีบางส่วนราชการประสบปัญหาการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น อาทิเช่น ไม่มีตำแหน่งหรือไม่สามารถกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ซึ่งเป็นเส้นทางความก้าวหน้าไปสู่ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น หรือมีตำแหน่งแต่ผู้ดำรงตำแหน่งมีคุณสมบัติในเรื่องระยะเวลาการดำรงตำแหน่งไม่ครบตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น อันส่งผลกระทบต่อการบริหารงานและบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการซึ่งถือเป็นกรณีมีเหตุผลความจำเป็นที่ ก.พ. อาจอนุมัติให้แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งได้ตามมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังนั้น เพื่อให้ส่วนราชการสามารถบริหารงานได้อย่างต่อเนื่อง ก.พ. จึงมีมติอนุมัติให้ข้าราชการพลเรือนสามัญตามกรณีดังต่อไปนี้ ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น สามารถเข้ารับการคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวได้

(1) ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ และเคยดำรงตำแหน่งในระดับ 7 ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535

(2) ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และเคยดำรงตำแหน่งในระดับ 7 ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535

สำหรับการที่จะแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น จะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนด โดยกรณีการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ …

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2558/ว_14_การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีคุณสมบัติต่างฯ.1521538142.txt.gz · Last modified: 2018/03/20 16:29 by puirui