OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2558:ว_15_การแก้ไขเพิ่มเติมมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ

ว 15/2558 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ

ที่่ นร 1008/ว 15

สำนักงาน ก.พ.

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000

28 กรกฎาคม 2558

เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)

อ้างถึง

1. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 10 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551

2. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 6 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2552

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. มาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ สายงานอำนวยการ

2. มาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ สายงานอำนวยการเฉพาะด้าน

3. มาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ สายงานตรวจราชการกรม

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 ก.พ. ได้จัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งจำนวน 245 สายงาน โดยกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งประเภทอำนวยการไว้ประการหนึ่งว่า “มีประสบการณ์ในงานที่หลากหลายสำหรับตำแหน่งประเภทอำนวยการ ตามที่กำหนดในกฎ ก.พ. ที่ออกตามความในมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551” และตามหนังสือที่อ้างถึง 2 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 132 และมาตรา 137 ก.พ. มิให้นำคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งประเภทอำนวยการเกี่ยวกับการมีประสบการณ์ในงานที่หลากหลายดังกล่วา มาใช้บังคับจนกว่าจะมีการออกกฎ ก.พ. ตามความในมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และมีผลใช้บังคับ มาเพื่อส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ ความแจ้งแล้ว นั้น

เพื่อประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือนสามัญ ก.พ. จึงมีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการในส่วนที่เกี่ยวกับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 - 3 และให้ยกเลิกแนวทางปฏิบัติตามหนังสือที่อ้างถึง 2

จึงเรียนมาเพืี่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายนนทิกร กาญจนะจิตรา)

เลขาธิการ ก.พ.

สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน

โทร. 0 2547 1393

โทรสาร 0 2547 1982

ว 15/2558 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2558/ว_15_การแก้ไขเพิ่มเติมมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ.txt · Last modified: 2018/01/24 09:14 by puirui