OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2558:ว_16_การบริหารงานบุคคลในจังหวัดชายแดนภาคใต้

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2558:ว_16_การบริหารงานบุคคลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ [2018/03/07 15:24]
puirui removed
องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2558:ว_16_การบริหารงานบุคคลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ [2018/03/12 15:29] (current)
puirui
Line 1: Line 1:
 ====== ว 16/2558 เรื่อง การบริหารงานบุคคลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ====== ====== ว 16/2558 เรื่อง การบริหารงานบุคคลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ======
  
 +ที่ นร 1006/ว 16
 +
 +สำนักงาน ก.พ. ​
 +
 +ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000
 +
 +28 กรกฎาคม 2558
 +
 +เรื่อง การบริหารงานบุคคลในจังหวัดชายแดนภาคใต้
 +
 +เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)
 +
 +อ้างถึง
 +
 +1. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 1 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2551
 +
 +2. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 7 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2552
 +
 +3. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 0711/ว 12 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2533
 +
 +4. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 5 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2556
 +
 +ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 และ 2 ก.พ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ปฏิบัติงานในหน้าที่ประจำในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นกรณีพิเศษ นั้น
 +
 +บัดนี้ ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการบริหารทรัพยากรบุคคลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของส่วนราชการ และเพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ และแรงจูงใจให้แก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ ที่ได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ปฏิบัติงานในหน้าที่ประจำในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งต้องปฏิบัติงานในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 8 (3) และมาตรา 132 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ สำหรับพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสตูล และใน 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา คือ อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำนสะบ้าย้อย เพื่อให้ส่วนราชการใช้ถือปฏิบัติเพิ่มเติม ดังนี้
 +
 +1. ส่วนราชการสามารถพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญที่ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ที่มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ แต่มีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ในส่วนของการดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ได้ โดยไม่ต้องดำเนินการตามหนังสือที่อ้างถึง 3 แต่ให้จัดทำข้อเสนอแนวคิด วิธีการพัฒนา/​การแก้ปัญหางานที่ดำเนินการอยู่ในพื้นที่ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มาประกอบการพิจารณาด้วย ทั้งนี้ ผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติประการอื่น ได้แก่ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และ/​หรือมีคุณวุฒิเพิ่มเติมตามที่ ก.พ. กำหนด (ถ้ามี) ด้วย
 +
 +2. ส่วนราชการสามารถพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญที่ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ไปดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ได้ โดยข้าราชการผู้นั้นจะต้องมีผลการสอบแข่งขันได้ในสายงานที่จะแต่งตั้ง หรือมีผลการคัดเลือกในสายงานที่จะแต่งตั้งตามหนังสือที่อ้างถึง 4 ด้วย โดยไม่ต้องรอให้ถือลำดับที่เรียกบรรจุก่อน
 +
 +ทั้งนี้ การดำเนินการตามข้อ 1 และข้อ 2 ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้
 +
 +1) ข้าราชการที่จะได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง จะต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสตูล หรือปฏิบัติงานในพื้นที่ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา คือ อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย ติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี
 +
 +2) ส่วนราชการต้องมีตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง และให้สามารถดำเนินการไปจนกว่ากฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งออกตามความในมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 จะใช้บังคับ
 +
 +3) เมื่อข้าราชการผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแล้วผู้นั้นจะต้องอยู่ปฏิบัติงานในพื้นที่ต่อไปเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี เว้นแต่มีเหตุผลความจำเป็นเป็นพิเศษ
 +
 +จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดต่าง ๆ ทราบด้วยแล้ว
 +
 +ขอแสดงความนับถือ
 +
 +(นายนนทิกร กาญจนะจิตรา)
 +
 +เลขาธิการ ก.พ.
 +
 +สำนักตรวจสอบและประเมินผลกำลังคน
 +
 +โทร. 0 2547 1000 ต่อ 6307 และ 6704
 +
 +โทรสาร 0 2547 1603
 +
 +{{ :​องค์ความรู้กฎหมาย:​หนังสือเวียน:​2558:​w16-2558.pdf |ว 16/2558 เรื่อง การบริหารงานบุคคลในจังหวัดชายแดนภาคใต้}}
 +
 +{{tag>​หนังสือเวียน พ.ร.บ._2551}}
องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2558/ว_16_การบริหารงานบุคคลในจังหวัดชายแดนภาคใต้.1520411099.txt.gz · Last modified: 2018/03/07 15:24 by puirui