OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2558:ว_18_การคัดเลือกบรรจุทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ฯ

ว 18/2558 เรื่อง การคัดเลือกบรรจุทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ

ที่ นร 1004/ว 18

สำนักงาน ก.พ.

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000

13 สิงหาคม 2558

เรื่อง การคัดเลือกบรรจุทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)

อ้างถึง

1. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 16 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551

2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2550

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. วิธีการ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการคัดเลือกบรรจุทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายดแดนภาคใต้เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ

2. แบบฟอร์มแสดงความจำนงในการคัดเลือก

3. แบบหนังสือรับรองประวัติการรับราชการของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ

4. แบบหนังสือรับรองการใช้สิทธิของทายาทเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 ก.พ. ได้กำหนดเหตุพิเศษ ซึ่งส่วนราชการอาจคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้โดยไม่ต้องสอบแข่งขันได้ไว้ โดยข้อ 1 (6) กำหนดกรณีอื่นที่ ก.พ. อนุมัติ และตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่อ้างถึง 2 ข้อ 24 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้การสงเคราะห์และช่วยเหลือแก่ทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ และถูกสั่งให้ออกจากราชการหรือออกจากงานอันเนื่องมาจากการสู้รบ ต่อสู้ ปราบปราม หรือประทุษร้ายจากสถานการณ์ความไม่สงบ และมิได้เกิดจากสาเหตุส่วนตัวหรืิอความประมาทเลินเล่ออยางร้ายแรงของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนั้นเอง โดยให้พิจารณาบรรจุทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้าทำงานได้ครอบครัวละ 1 คน ความแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่อ้างถึง 2 และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งเพื่อกำหนดแนวทางการคัดเลือกทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพฯ ให้มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน และเป็นธรรม จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และข้อ 1 (6) ของหนังสือที่อ้างถึง 1 กำหนดวิธีการ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการคัดเลือกบรรจุทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 - 4

ในการนี้ เมื่อหน่วยงานใดได้ดำเนินการตามวิธีการ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขนี้แล้ว ให้รายงานสำนักงาน ก.พ. ทราบ เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลกลางเกี่ยวกับการบรรจุทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายดแดนภาคใต้ที่เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพฯ ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายนนทิกร กาญจนะจิตรา)

เลขาธิการ ก.พ.

ศูนย์สรรหาและเลือกสรร

โทร. 0 2547 1350 0 2547 1941 0 2547 1943 - 44

โทรสาร 0 2547 1954

ว 18/2558 เรื่อง การคัดเลือกบรรจุทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2558/ว_18_การคัดเลือกบรรจุทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ฯ.txt · Last modified: 2018/03/12 14:13 by puirui