OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2558:ว_18_การคัดเลือกบรรจุทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ฯ

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2558:ว_18_การคัดเลือกบรรจุทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ฯ [2018/03/12 13:57]
puirui created
องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2558:ว_18_การคัดเลือกบรรจุทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ฯ [2018/03/12 14:13] (current)
puirui
Line 1: Line 1:
 ====== ว 18/2558 เรื่อง การคัดเลือกบรรจุทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ====== ====== ว 18/2558 เรื่อง การคัดเลือกบรรจุทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ======
  
 +ที่ นร 1004/ว 18
 +
 +สำนักงาน ก.พ. ​
 +
 +ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000
 +
 +13 สิงหาคม 2558
 +
 +เรื่อง การคัดเลือกบรรจุทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ
 +
 +เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)
 +
 +อ้างถึง
 +
 +1. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 16 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551
 +
 +2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2550
 +
 +สิ่งที่ส่งมาด้วย
 +
 +1. วิธีการ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการคัดเลือกบรรจุทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายดแดนภาคใต้เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ
 +
 +2. แบบฟอร์มแสดงความจำนงในการคัดเลือก
 +
 +3. แบบหนังสือรับรองประวัติการรับราชการของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
 +
 +4. แบบหนังสือรับรองการใช้สิทธิของทายาทเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
 +
 +ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 ก.พ. ได้กำหนดเหตุพิเศษ ซึ่งส่วนราชการอาจคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้โดยไม่ต้องสอบแข่งขันได้ไว้ โดยข้อ 1 (6) กำหนดกรณีอื่นที่ ก.พ. อนุมัติ และตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่อ้างถึง 2 ข้อ 24 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้การสงเคราะห์และช่วยเหลือแก่ทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ และถูกสั่งให้ออกจากราชการหรือออกจากงานอันเนื่องมาจากการสู้รบ ต่อสู้ ปราบปราม หรือประทุษร้ายจากสถานการณ์ความไม่สงบ และมิได้เกิดจากสาเหตุส่วนตัวหรืิอความประมาทเลินเล่ออยางร้ายแรงของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนั้นเอง โดยให้พิจารณาบรรจุทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้าทำงานได้ครอบครัวละ 1 คน ความแจ้งแล้ว นั้น
 +
 +บัดนี้ ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่อ้างถึง 2 และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งเพื่อกำหนดแนวทางการคัดเลือกทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพฯ ให้มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน และเป็นธรรม จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และข้อ 1 (6) ของหนังสือที่อ้างถึง 1 กำหนดวิธีการ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการคัดเลือกบรรจุทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 - 4
 +
 +ในการนี้ เมื่อหน่วยงานใดได้ดำเนินการตามวิธีการ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขนี้แล้ว ให้รายงานสำนักงาน ก.พ. ทราบ เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลกลางเกี่ยวกับการบรรจุทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายดแดนภาคใต้ที่เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพฯ ด้วย
 +
 +จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว
 +
 +ขอแสดงความนับถือ
 +
 +(นายนนทิกร กาญจนะจิตรา)
 +
 +เลขาธิการ ก.พ.
 +
 +ศูนย์สรรหาและเลือกสรร
 +
 +โทร. 0 2547 1350 0 2547 1941 0 2547 1943 - 44
 +
 +โทรสาร 0 2547 1954
 +
 +{{ :​องค์ความรู้กฎหมาย:​หนังสือเวียน:​2558:​w18-2558_0.pdf |ว 18/2558 เรื่อง การคัดเลือกบรรจุทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ}}
 +
 +{{tag>​หนังสือเวียน พ.ร.บ._2551}}
องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2558/ว_18_การคัดเลือกบรรจุทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ฯ.1520837847.txt.gz · Last modified: 2018/03/12 13:57 by puirui