OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2558:ว_1_การเพิ่มรายชื่อวุฒิที่_ก.พ._กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลฯ

ว 1/2558 เรื่อง การเพิ่มรายชื่อวุฒิที่ ก.พ. กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2558

ที่ นร 1004/ว 1

สานักงาน ก.พ.

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000

18 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง การเพิ่มรายชื่อวุฒิที่ ก.พ. กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2558

เรียน (กระทรวง กรม และจังหวัด)

อ้างถึง

1. หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กันยายน 2556

2. หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 5 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2557

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. รายชื่อวุฒิที่ ก.พ. กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2558

2. แบบรายงานการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

3. คาอธิบายรายละเอียดวุฒิที่ ก.พ. กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 ก.พ. ได้แจ้งมติให้ส่วนราชการดาเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลซึ่งสำเร็จการศึกษาในวุฒิที่ ก.พ. กำหนดจานวน 59 วุฒิ เข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญและ แต่งตั้งให้ดารงตำแหน่งต่าง ๆ และมีมติให้เพิ่มรายชื่อวุฒิที่ ก.พ. กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคล เข้ารับราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2558 จานวน 3 รายการ รวมเป็น 62 วุฒิ ตามหนังสือที่อ้างถึง 2 ความแจ้งแล้ว นั้น

โดยที่ ก.พ. ได้มีมติให้เพิ่มรายชื่อวุฒิที่ ก.พ. กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2558 ในตำแหน่งเจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน ดังนี้

1. คุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

1.1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

1.2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันหรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปีต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

1.3 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาหรือ ทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือ ๑.๔ ประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตำแหน่งนี้ได้

และ

2. ประกาศนียบัตรอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

2.1 ประกาศนียบัตรนายประจาเรือฝ่ายเดินเรือของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่งขนาดต่ำกว่า 500 ตันกรอส จากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบให้ไม่ต่ำกว่านี้

2.2 ประกาศนียบัตรนายเรือของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่งขนาดต่ำกว่า 500 ตันกรอส จากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบให้ไม่ต่ำกว่านี้

2.3 ประกาศนียบัตรนายประจาเรือฝ่ายเดินเรือของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่งขนาด 500 - 3,000 ตันกรอส จากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบให้ไม่ต่ำกว่านี้

โดยเพิ่มวุฒิดังกล่าวในรายชื่อวุฒิที่ ก.พ. กำหนดให้คัดเลือกฯ ในลาดับที่ 61 รายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ทั้งนี้ หากส่วนราชการใดได้ดาเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการโดยใช้ วุฒิที่ ก.พ. กำหนดตามหนังสือที่อ้างถึง 2 ก่อนวันที่ ก.พ. มีมติให้เพิ่มรายชื่อวุฒิที่ ก.พ. กำหนดให้คัดเลือกฯ ตามหนังสือฉบับนี้ ให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามหนังสือที่อ้างถึง 2 ต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ

อนึ่ง เมื่อดาเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเสร็จสิ้น ให้ส่วนราชการรายงาน ผลการดาเนินการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ทั้งนี้ ในการดาเนินการคัดเลือกขอให้ส่วนราชการศึกษาและ ทาความเข้าใจเกี่ยวกับคาอธิบายรายละเอียดวุฒิที่ ก.พ. กำหนดให้คัดเลือกฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 เพื่อจะได้ดาเนินการได้อย่างถูกต้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายนนทิกร กาญจนะจิตรา)

เลขาธิการ ก.พ.

ศูนย์สรรหาและเลือกสรร

โทร. 0 2547 1943 - 1944

โทรสาร 0 2547 1954

ว 1/2558 เรื่อง การเพิ่มรายชื่อวุฒิที่ ก.พ. กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2558

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2558/ว_1_การเพิ่มรายชื่อวุฒิที่_ก.พ._กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลฯ.txt · Last modified: 2018/03/19 15:15 by puirui