OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2558:ว_20_วุฒิที่_ก.พ._กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการฯ

ว 20/2558 เรื่อง วุฒิที่ ก.พ. กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2560

ที่ นร 1004/ว 20

สำนักงาน ก.พ.

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000

17 กันยายน 2558

เรื่อง วุฒิที่ ก.พ. กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2560

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)

อ้างถึง

1. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กันยายน 2556

2. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 5 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2557

3. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 1 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558

4. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 16 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. รายชื่อวุฒิที่ ก.พ. กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2560

2. แบบรายงานการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

3. คำอธิบายรายละเอียดวุฒิที่ ก.พ. กำหนด

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 - 3 แจ้งมติ ก.พ. ให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลซึ่งสำเร็จการศึกษาในวุฒิต่าง ๆ ที่ ก.พ. กำหนด เข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดตามหนังสือที่อ้างถึง 4 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2558 มาเพื่อถือปฏิบัติ ความแจ้งแล้ว นั้น

โดยที่ ก.พ. ได้มีมติกำหนดให้ส่วนราชการอาจคัดเลือกบรรจุบุคคลซึ่งสำเร็จการศึกษาในวุฒิที่ ก.พ. กำหนดตามสิ่งที่่ส่งมาด้วย 1 เข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2560 ได้ สำหรับวิธีการคัดเลือกนั้นให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนดตามหนังสือที่อ้างถึง 4 ต่อไป โดยบรรจุและแต่งตั้งให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2560 และมีรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

1. วุฒิที่จะคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งต้องเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง

2. ห้ามส่วนราชการโอนผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตามข้อ 1 เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

3. เมื่อได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้วในแต่ละครั้ง ให้รายงานผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการไปยังสำนักงาน ก.พ. ทุกครั้งตามแบบรายงานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

4. ในกรณีที่ส่วนราชการได้ดำเนินการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกโดยถูกต้องไว้ก่อนวันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งผู้มีรายชื่อดังกล่าวมีวุฒิที่ ก.พ. กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 ให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 57 ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกที่เหลืออยู่ดังกล่าวต่อไปได้ตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ ส่วนราชการที่่จะดำเนินการคัดเลือกควรศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำอธิบายรายละเอียดวุฒิที่ ก.พ. กำหนดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 เพื่อจะได้ดำเนินการได้อย่างถูกต้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายนนทิกร กาญจนะจิตรา)

เลขาธิการ ก.พ.

ศูนย์สรรหาและเลือกสรร

โทร. 0 2547 1941, 0 2547 1943 - 1944

โทรสาร 0 2 547 1954

ว 20/2558 เรื่อง วุฒิที่ ก.พ. กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2560

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2558/ว_20_วุฒิที่_ก.พ._กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการฯ.txt · Last modified: 2018/03/12 13:55 by puirui