OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2558:ว_21_การสรรหาและเลือกสรรคนพิการเข้าทำงานในส่วนราชการ

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2558:ว_21_การสรรหาและเลือกสรรคนพิการเข้าทำงานในส่วนราชการ [2018/03/07 14:32]
puirui created
องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2558:ว_21_การสรรหาและเลือกสรรคนพิการเข้าทำงานในส่วนราชการ [2018/03/07 14:44] (current)
puirui
Line 1: Line 1:
-====== ว 21/2558 ======+====== ว 21/​2558 ​เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรคนพิการเข้าทำงานในส่วนราชการ ​======
  
 +ที่ นร 1004/ว 21
 +
 +สำนักงาน ก.พ.
 +
 +ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000
 +
 +3 พฤศจิกายน 2558
 +
 +เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรคนพิการเข้าทำงานในส่วนราชการ
 +
 +เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)
 +
 +อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 22 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2554
 +
 +สิ่งที่ส่งมาด้วย
 +
 +1. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสรรหาและเลือกสรรคนพิการเข้าทำงานในส่วนราชการ
 +
 +2. แบบรายงานการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรคนพิการเข้าทำงานในส่วนราชการ
 +
 +ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการสรรหาและเลือกสรรคนพิการเข้ารับราชการ ความแจ้งแล้ว นั้น
 +
 +ก.พ. พิจารณาเห็นว่า เพื่อให้ส่วนราชการเป็นหน่วยงานตัวอย่างในการรับคนพิการเข้าทำงานตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และส่งเสริมให้คนพิการมีความรู้ความสามารถ มีความเหมาะสมกับลักษณะงานของส่วนราชการ ได้เข้าทำงานมากขึ้นด้วยวิธีการที่สะดวก คล่องตัว ทั้งต่อคนพิการและส่วนราชการ โดยคำนึงถึงระบบคุณธรรม ความรู้ความสามารถ ความเสมอภาค ความเป็นธรรมในกลุ่มคนพิการด้วยกัน และประโยชน์ของทางราชการ ก.พ. จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ประกอบมาตรา 22 มาตรา 33 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสรรหาและเลือกสรรคนพิการเข้าทำงานในส่วนราชการ ดังนี้
 +
 +1. ให้ยกเลิกแนวทางปฏิบัติในการสรรหาและเลือกสรรคนพิการเข้ารับราชการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 22 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2554
 +
 +2. ให้ส่วนราชการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรคนพิการเข้าทำงานในส่วนราชการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสรรหาและเลือกสรรคนพิการเข้าทำงานในส่วนราชการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และรายงานผลการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการติดตามประเมินผลและพัฒนาแนวทางการสรรหาและเลือกสรรคนพิการเข้าทำงาน
 +
 +3. ในกรณีที่ส่วนราชการไม่สามารถรับคนพิการเข้าทำงานได้ ให้ดำเนินการจัดบริการอื่นทดแทนตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 +
 +4. การใดที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อนวันที่หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสรรหาและเลือกสรรคนพิการเข้าทำงานในส่วนราชการตามหนังสือฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดไว้เดิมต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ
 +
 +จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว
 +
 +ขอแสดงความนับถือ
 +
 +(นายวิสูตร ประสิทธิ์ศิริวงศ์)
 +
 +เลขาธิการ ก.พ.
 +
 +ศูนย์สรรหาและเลือกสรร
 +
 +โทร. 0 2547 1350  0 2547 1941 0 2547 1943 - 44
 +
 +โทรสาร 0 2547 1954
 +
 +{{ :​องค์ความรู้กฎหมาย:​หนังสือเวียน:​2558:​w21-2558.pdf |ว 21/2558 เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรคนพิการเข้าทำงานในส่วนราชการ}}
 +
 +{{tag>​หนังสือเวียน พ.ร.บ._2551}}
องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2558/ว_21_การสรรหาและเลือกสรรคนพิการเข้าทำงานในส่วนราชการ.1520407956.txt.gz · Last modified: 2018/03/07 14:32 by puirui