OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2558:ว_3_การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น

ว 3/2558 เรื่อง การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น

ที่ นร 1006/ว 3

สำนักงาน ก.พ.

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000

20 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 18 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556

ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งมติ ก.พ. อนุมัติให้ส่วนราชการอาจคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการโดยไม่ต้องสอบแข่งขัน โดยให้ส่วนราชการสามารถคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งอื่นได้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนด มาเพื่อทราบและปฏิบัติ นั้น

โดยที่การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ไปขึ้นบัญชีใหม่เป็น “บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก” ตามหนังสือที่อ้างถึง ทำให้ไม่สามารถย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ซึ่งมีชื่ออยู่ในบัญชีดังกล่าวไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการได้ เนื่องจากไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 0711/ว 12 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2533 หรือหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 5 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2536 หรือหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 4 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2548 ดังนั้น ในระหว่างที่กฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญตามมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ยังไม่ใช้บังคับ เพื่อให้ส่วนราชการสามารถดำเนินการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญที่ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน หรือระดับชำนาญงาน ซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นและเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ตามหนังสือที่อ้างถึง ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ในตำแหน่งที่เป็นสายงานเดียวกันกับตำแหน่งในสายงานที่ได้รับการคัดเลือกขึ้นบัญชีไว้ได้ ก.พ. จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 132 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญในกรณีดังกล่าว ดังนี้

1. กรณีการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งระดับ 1 และระดับ 2 ของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 หรือระดับ 2 ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 หรือผู้ที่ดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติงานที่ได้รับการบรรจุตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 พิจารณาย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ในตำแหน่งที่เป็นสายงานเดียวกันกับตำแหน่งในสายงานที่ได้รับการคัดเลือกขึ้นบัญชีไว้ได้ เมื่อถึงลำดับที่ที่จะได้รับการบรรจุตามบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกนั้น

2. การย้ายจากข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งระดับ 3 และระดับ 4 ของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 หรือระดับ 2 ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 หรือผู้ที่ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญงาน ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 พิจารณาย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ในตำแหน่งที่เป็นสายงานเดียวกันกับตำแหน่งในสายงานที่ได้รับการคัดเลือกขึ้นบัญชีไว้ได้ โดยไม่ต้องรอถึงลำดับที่ที่จะได้รับการบรรจุตามบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกนั้น แต่ให้คำนึงถึงประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับและผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการผู้นั้นประกอบด้วย ทั้งนี้ ในการดำเนินการดังกล่าวส่วนราชการจะต้องกำหนดสัดส่วนของตำแหน่งว่างที่จะใช้สำหรับการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้กับการบรรจุบุคคลเพื่อเข้ารับราชการใหม่ให้ชัดเจน เช่น ถ้ามีตำแหน่งว่างมากกว่า 1 ตำแหน่ง ให้กำหนดสัดส่วนการย้ายไม่เกินร้อยละ 50 ของตำแหน่งว่า แต่ถ้าว่างเพียง 1 ตำแหน่ง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 ที่จะพิจารณาดำเนินการ

3. การดำเนินการตามข้อ 1 และ 2 บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ (บัญชีหลัก) ที่ส่วนราชการนำมาคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีเป็นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกนั้น บัญชีดังกล่าวต้องยังไม่ถูกยกเลิกแต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายนนทิกร กาญจนะจิตรา)

เลขาธิการ ก.พ.

สำนักตรวจสอบและประเมินผลกำลังคน

โทร. 0 2547 1646

โทรสาร 0 2547 1603

ว 3/2558 เรื่อง การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2558/ว_3_การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น.txt · Last modified: 2018/03/13 09:12 by puirui