OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2558:ว_5_การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

ว 5/2558 เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

ที่ นร 1004.3/ว 5

สำนักงาน ก.พ.

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000

7 พฤษภาคม 2558

เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.3/ว 21 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2554

สิ่งที่ส่งมาด้วย คู่มือปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ ก.พ. รับรอง จำนวน 1 เล่ม

ตามหนังสือที่อ้างถึง นำส่งรายชื่อปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนต่าง ๆ ที่ ก.พ. รับรอง มาเพื่อส่วนราชการทราบและใช้ประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ ความแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ ก.พ. ได้พิจารณามีมติรับรองคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้ตามหนังสือที่อ้างถึง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายนนทิกร กาญจนะจิตรา)

เลขาธิการ ก.พ.

ศูนย์สรรหาและเลือกสรร

โทร. 0 2547 1921 - 7

โทรสาร 0 2547 1954

เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

สิ่งที่ส่งมาด้วย

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2558/ว_5_การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน.txt · Last modified: 2018/01/23 10:16 by puirui