OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2558:ว_6_การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ

ว 6/2558 เรื่อง การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ

ด่วนที่สุด ที่ นร 1012.2/ว 6

สำนักงาน ก.พ.

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000

เรื่อง การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1008.1/ว 8 ลงวันที่ 28 เมษายน 2558

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

2. แบบคำสั่งให้ข้าราชการพลเรือนได้รัรบเงินเดือนกรณีการปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้รับการปรับใหม่

ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาการปรับเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2554 และกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554 เป็นต้นไป พร้อมแจ้งแนวทางปฏิบัติในการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน มาเพื่อส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ ความแจ้งแล้ว นั้น

เนื่องจากขณะนี้ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ให้ยกเลิกบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญท้ายพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และให้ใช้บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญท้ายพระราชบัญญัติฉบับนี้แทน ก.พ. จึงอาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 (1) และ (2) ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติมโดยฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 กำหนดเงินเดือนสูงสุดของผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโสและประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิใหม่ โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 ดังนั้น เพื่อให้การออกคำสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนในวันที่ 1 ธันวาคม 2557 เป็นไปตามพระราชบัญญัติและกฎ ก.พ. ดังกล่าว สำนักงาน ก.พ. จึงขอชี้แจงแนวทางปฏิบัติซึ่งผ่านความเห็นชอบของ ก.พ. และคณะรัฐมนตรี และแจ้งเงินเดือนสูงสุดที่ ก.พ. กำหนด ดังนี้

1. ในกรณีที่ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุมีคำสั่งที่มีผลต่อการรับเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใด (ถ้ามี) เช่น คำสั่งเลื่อนระดับตำแหน่ง ให้ผู้นั้นได้รับเงินเดือนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในเรื่องนั้น ๆ

2. เมื่อผู้มีอำนาจสั่งบรรจุได้มีคำสั่งตามข้อ 1 (ถ้ามี) แล้ว ให้มีคำสั่งปรับเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่อัตราในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ตามประเภทและระดับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตามแบบคำสั่ง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ดังนี้

2.1 ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารและประเภทอำนวยการทุกระดับ ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ ผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโสและระดับทักษะพิเศษ ให้ได้รับเงินเดือนในอัตราที่ได้รับอยู่เดิม ทั้งนี้ หากข้าราชการผู้ใดได้รับค่าตอบแทนพิเศษตามอัตราของผลการประเมินในรอบการประเมินระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ. 2550 และที่่แก้ไขเพิ่มเติม ให้ปรับเงินเดือนผู้นั้นเพิ่มขึ้นในวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ตามอัตราของผลการประเมินเฉพาะในส่วนที่่ยังไม่ได้นำไปเลื่อนเป็นเงินเดือน ในกรณีที่่มีเศษไม่ถึงสิบบาให้ปัดเป็นสิบบาท

2.2 ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ และผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานและระดับชำนาญงาน ให้ได้รับการปรับเงินเดือนในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่่ได้รับอยู่เดิมอีกร้อยละ 4 ของเงินเดือนที่ได้รับอยู่ ทั้งนี้ หากข้าราชการผู้ใดได้รับค่าตอบแทนพิเศษตามอัตราของผลการประเมินในรอบการประเมินระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้ปรับเงินเดือนผู้นั้นเพิ่มขึ้นตามอัตราของผลการประเมินดังกล่าวเฉพาะในส่วนที่ยังไม่ได้นำไปเลื่อนเป็นเงินเดือน หากมีเศษไม่ถึงสิบบาทให้ปัดเป็นสิบบาท แล้วจึงปรับเงินเดือนในอัตราที่สูงกว่าอัตราดังกล่าวนั้นอีกร้อยละ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป กรณีที่มีเศษไม่ถึงสิบบาทให้ปัดเป็นสิบบาท

3. สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโสและผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ก.พ. กำหนดเงินเดือนสูงสุดของผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป ดังนี้

3.1 ผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปรดับอาวุโส ให้ได้รับเงินเดือนไม่เกิน 41,620 บาท เว้นแต่ผู้นั้นดำรงตำแหน่งในนายงานที่่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งให้ได้รับเงินเดือนขั้นสูง กรณีที่ผู้ใดได้รับเงินเดือนสูงกว่าอัตรา 41,620 บาท ให้ได้รับเงินเดือนตามที่ได้รับอยู่

3.2 ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ให้ได้รับเงินเดือนไม่เกิน 74,320 บาท เว้นแต่ผู้นั้นดำรงตำแหน่งในสายงานที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งให้ได้รับเงินเดือนขั้นสูง กรณีที่ผู้ใดได้รับเงินเดือนสูงกว่าอัตรา 74,320 บาท ให้ได้รับเงินเดือนตามที่ได้รับอยู่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายนนทิกร กาญจนะจิตรา)

เลขาธิการ ก.พ.

ว 6/2558 เรื่อง การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2558/ว_6_การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ.txt · Last modified: 2018/03/23 11:41 by puirui