OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2558:ว_8_หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง

ว 8/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง

ที่ นร 1008/ว 8

สำนักงำน ก.พ.

ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000

29 พฤษภาคม 2558

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)

อ้างถึง หนังสือสำนักงำน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 2 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558

ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง ตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาเพื่อส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ ก.พ. พิจารณาเห็นวา เพื่อประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ จึงมีมติให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น ตำแหน่งรองหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือจังหวัดเพิ่มเติมจากหลักเกณฑ์เดิม โดยให้เพิ่มความเป็นวรรคท้าายของข้อ 2.1 ตำแหน่งรองหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือจังหวัด ดังนี้

“กรณีมีการจัดตั้งส่วนราชการระดับกรมหรือจังหวัดขึ้นใหม่ ให้ อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณากำหนดตำแหน่งรองหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือจังหวัด ได้จำนวน 1 ตำแหน่ง โดยไม่ต้องส่งข้อเสนอหลักเกณฑ์การกำหนดจำนวนตำแหน่งให้ ก.พ. พิจารณา”

จึงเรียนามาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

โทร. 0 2547 1000 ต่อ 6602 6617 6619 6630

โทรสำร 0 2547 1982

ว 8/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2558/ว_8_หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง.txt · Last modified: 2018/01/23 14:26 by puirui