OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2558:ว_9_การโอนและการบรรจุกลับพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ

ว 9/2558 เรื่อง การโอนและการบรรจุกลับพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการที่ไม่ใช่ข้าราชการพลเรือนสามัญมาเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

ที่ นร 1006/ว 9

สำนักงาน ก.พ.

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000

เรื่อง การโอนและการบรรจุกลับพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการที่ไม่ใช่ข้าราชการพลเรือนสามัญมาเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)

อ้างถึง

1. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 36 ลงวันที่ 29 กันยายน 2553

2. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 37 ลงวันที่ 29 กันยายน 2553

3. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 30 ลงวันที่ 15 กันยายน 2553

4. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 4 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2558

ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งมติ ก.พ. เรื่อง การโอน การบรรจุกลับพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการที่ไม่ใช่ข้าราชการพลเรือนสามัญมาเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบตำแหน่งอย่างอื่นเท่ากับการดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ความแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ ก.พ. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้หลักเกณฑ์และวิธีการโอนและการบรรจุกลับพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการที่ไม่ใช่ข้าราชการพลเรือนสามัญมาเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตามหนังสือที่อ้างถึง 1 และ 2 ครอบคลุมการเทียบตำแหน่งของข้าราชการทหาร ตำแหน่งหลักชั้นสัญญาบัตรอื่นและชั้นประทวน และข้าราชการตำรวจ ตำแหน่งหลักผู้บังคับหมู่ รองผู้บังคับหมู่ และลูกแถว ตามหนังสือที่อ้างถึง 4 ก.พ. จึงมีมติ ดังนี้

1. ยกเลิกความในข้อ 1.6 ของหนังสือที่อ้างถึง 1 และให้ใช้ความ ดังนี้ แทน “1.6 ให้รับโอนมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในประเภทและระดับที่เทียบได้ ระดับที่สูงกว่า ระดับที่ต่ำกว่า หรือต่างประเภทตำแหน่งที่เทียบได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบตำแหน่งอย่างอื่นเท่ากับการดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 30 ลงวันที่ 15 กันยายน 2553 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 4 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2558 แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้นำหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนดสำหรับการโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมาใช้บังคับโดยอนุโลม”

2. ยกเลิกความในข้อ 1.6 ของหนังสือที่อ้างถึง 2 และให้ใช้ความ ดังนี้ แทน “1.6 ให้บรรจุกลับและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภท และระดับที่เทียบได้ หรือระดับที่ต่ำกว่าที่เทียบได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบตำแหน่งอย่างอื่นเท่ากับการดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 30 ลงวันที่ 15 กันยายน 2553 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 4 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2558 แล้วแต่กรณี หากจะบรรจุกลับข้าราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 เข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทและระดับใด ผู้นั้นจะต้องเคยดำรงตำแหน่งที่ ก.พ. เทียบเป็นตำแหน่งประเภทและระดับนั้น ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 12 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 ทั้งนี้ ให้นำหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนดสำหรับการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาใช้บังคับกับการบรรจุกลับนี้โดยอนุโลม”

ทั้งนี้ การรับโอนหรือบรรจุกลับข้าราชการทหารและข้าราชการตำรวจมาเป็นข้าราชการพลเรือนสามํย ซึ่งใช้การเทียบตำแหน่งตามหลักเกณฑ์แลฃะเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหนังสือที่อ้างถึง 3 ที่ยังดำเนินการไม่เสร็จ ก็ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังกล่าวต่อไปจนกว่าการรับโอนหรือการบรรจุกลับนั้นจะแล้วเสร็จ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายนนทิกร กาญจนะจิตรา)

เลขาธิการ ก.พ.

สำนักตรวจสอบและประเมินผลกำลังคน

โทร. 02547 1644

โทรสาร 0 2547 1603

ว 9/2558 เรื่อง การโอนและการบรรจุกลับพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการที่ไม่ใช่ข้าราชการพลเรือนสามัญมาเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2558/ว_9_การโอนและการบรรจุกลับพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ.txt · Last modified: 2018/03/07 15:04 by puirui