OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2559:ว_10_การปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งสำหรับ_hipps

ว 10/2559 เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งสำหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง

ที่ นร 1008/ว 10

สำนักงาน ก.พ.

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000

เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งสำหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 2 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558

ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง ตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาเพื่อส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ ความแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ ก.พ. พิจารณาเห็นว่า เพื่อประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพให้แก่ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ก.พ. จึงมีมติให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำหรับผู้ที่อยู่ในระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง โดยยกเลิกเงื่อนไข ข้อ 2.3 (3) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยของหนังสือที่อ้างถึง ที่กำหนดว่า “ส่วนราชการต้องไม่มีตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ว่างในสายงานเดียวกันกับตำแหน่งของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิสูตร ประสิทธิ์ศิริวงศ์)

เลขาธิการ ก.พ.

สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน

โทร. 0 2547 1393 0 2547 1979

โทรสาร 0 2547 1982

ว 10/2559 เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งสำหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2559/ว_10_การปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งสำหรับ_hipps.txt · Last modified: 2018/01/16 09:44 by puirui