OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2559:ว_11_การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานการทูต

ว 11/2559 เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานการทูต

ที่ นร 1008/ว 11

สำนักงาน ก.พ.

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000

19 สิงหาคม 2559

เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานการทูต

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 13 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2554

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานการทูต ตำแหน่งนักการทูต ระดับปฏิบัติการ

ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้แจ้งมติการปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทวิชการ จำนวน 87 สายงาน ซึ่งรวมถึงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานการทูต มาเพื่อส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ ความแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ ก.พ. ได้มีมติให้ปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานทูต ตำแหน่งนักการทูต ระดับปฏิบัติการ ในส่วนของคุณวุฒิการศึกษาที่ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยกำหนดคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งสำนักงาน ก.พ. ได้นำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งดังกล่าว ลงในเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. ที่ http://www2.ocsc.go.th ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิสูตร ประสิทธิ์ศิริวงศ์)

เลขาธิการ ก.พ.

สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน

โทร. 0 2547 1976

โทรสาร 0 2547 1437

ว 11/2559 เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานการทูต

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2559/ว_11_การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานการทูต.txt · Last modified: 2018/01/17 16:18 by puirui