OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2559:ว_13_การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานวิชาการอาหารและยา

ว 13/2559 เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานวิชาการอาหารและยา

ที่ นร 1008/ว 13

สำนักงาน ก.พ.

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000

22 กันยายน 2559

เรื่อง ารปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานวิชาการอาหารและยา

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 13 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2554

สิ่งที่ส่งมาด้วย การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานวิชาการอาหารและยา ระดับปฏิบัติการ

ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้แจ้งมติการปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทวิชการ จำนวน 87 สายงาน ซึ่งรวมถึงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานวิชาการอาหารและยา มาเพื่อส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ ความแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ ก.พ. ได้มีมติให้ปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานวิชาการอาหารและยา ระดับปฏิบัติการ โดยกำหนดคุณวุฒิการศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2559 เป็นต้นไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งสำนักงาน ก.พ. ได้นำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งดังกล่าว ลงในเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. ที่ http://www2.ocsc.go.th ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิสูตร ประสิทธิ์ศิริวงศ์)

เลขาธิการ ก.พ.

สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน

โทร. 0 2547 1000 ต่อ 6652

โทรสาร 0 2547 1047

ว 13/2559 เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานวิชาการอาหารและยา

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2559/ว_13_การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานวิชาการอาหารและยา.txt · Last modified: 2018/01/17 16:17 by puirui