OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2559:ว_17_การคัดเลือกโดยการนำรายชื่อคนพิการผู้ผ่านการคัดเลือกฯ

ว 17/2559 เรื่อง การคัดเลือกโดยการนำรายชื่อคนพิการผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งหนึ่งไปเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งอื่น

ที่ นร 1004/ว 17

สำนักงาน ก.พ.

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000

เรื่อง การคัดเลือกโดยการนำรายชื่อคนพิการผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งหนึ่งไปเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งอื่น

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 21 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558

ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสรรหาและเลือกสรรคนพิการเข้าทำงานในส่วนราชการ ความแจ้งแล้ว นั้น

ก.พ. พิจารณาเห็นว่า เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้ส่วนราชการรับคนพิการเข้าทำงานได้ตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด และเพื่อประโยชน์ของทางราชการ จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยให้นำรายชื่อคนพิการผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งหนึ่งตามหนังสือที่อ้างถึง ไปเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งอื่น ดังนี้

1. ให้ส่วนราชการที่มีตำแหน่งว่างในประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ซึ่งประสงค์จะบรรจุและแต่งตั้งคนพิการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ แต่ไม่มีประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกคนพิการในตำแหน่งน้นอยู่ และได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นตำแหน่งที่ต้องการบุคคลที่มีวุฒิการศึกษาอยา่งเดียวกัน และมีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่เหมือนกันหรือใกล้เคียงกันกับตำแหน่งที่ส่วนราชการอื่นคัดเลือกคนพิการตามหนังสือที่อ้างถึงไว้ ให้ส่วนราชการสามารถคัดเลือกโดยการนำรายชื่อคนพิการผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งหนึ่งไปประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งอื่นได้ ทั้งนี้ คำว่า “ตำแหน่งอื่น” หมายถึง ชื่อตำแหน่งเดียวกันแต่ต่างส่วนราชการด้วย

2. ให้ส่วนราชการเจ้าของประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกส่งรายชื่อและที่อยู่ของผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นจำนวนสามเท่าของตำแหน่งว่าง หรือในกรณีที่มีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเหลือในประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกน้อยกว่าจำนวนดังกล่าวให้ส่งรายชื่อและที่อยู่ตามจำนวนที่เหลือในประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ โดยส่งตั้งแต่ลำดับแรกของผู้ที่่ยังไม่ได้รับการบรรจุเรียงตามลำดับ และเมื่อส่งรายชื่อจนถึงคนสุดท้ายในประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกแล้ว แต่ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนั้นยังไม่ถูกยกเลิก ให้ย้อนกลับมาเริ่มส่งรายชื่อตั้งแต่ลำดับแรกของผู้ที่ยังไม่ได้รับการบรรจุอีกได้

3. ให้ส่วนราชการตามข้อ 1 ตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกโดยการนำรายชื่อคนพิการผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งหนึ่งไปเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งอื่นขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วยข้าราชการพลเรือนผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการหรือผู้ได้รับมอบหมาย จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยตั้งคณะกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการมีหน้าที่ดังนี้

3.1 พิจารณาเลือกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งอื่นของส่วนราชการต่าง ๆ ที่เห็นว่า เป็นตำแหน่งที่รับสมัครจากบุคคลที่มีวุฒิการศึกษา ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่เหมือนกันหรือใกล้เคียงกัน และมีวิธีการคัดเลือกที่ตรงตามลักษณะงานของตำแหน่งว่างที่จะบรรจุ

3.2 ดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งของผู้ที่เข้ารับการคัดเลือกโดยกำหนดวิธีการประเมิน ซึ่งอาจดำเนินการโดยวิธีการสัมภาษณ์ วิธีสอบข้อเขียน วิธีสอบปฏิบัติหรือวิธีอื่นใด วิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม และกำหนดเกณฑ์การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจตั้งกรรมการสัมภาษณ์ กรรมการออกข้อสอบ กรรมการทดสอบการปฏิบัติงาน หรือกรรมการอื่น หรือเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ได้ตามความจำเป็น

4. เมื่อคณะกรรมการตามข้อ 3 พิจารณาเลือกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งอื่นของส่วนราชการที่เห็นว่าเหมาะสมแล้ว ให้ส่วนราชการตามข้อ 1 ดำเนินการเกี่ยวกับการนำรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมาเพื่อเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ดังนี้

4.1 ประสานกับส่วนราชการเจ้าของประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อให้ได้รายชื่อและที่อยู่ของผู้ผ่านการคัดเลืิอกที่ยังไม่ได้รับการบรรจุเรียงตามลำดับ

4.2 ทำหนังสือแจ้งให้ผู้ผ่านการคัดเลือกตามข้อ 4.1 สมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยให้ระบุรายละเอียดในหนังสือ ดังนี้

1) ชื่อตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก และเงินเดือนที่จะได้รับ

2) ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่ง

3) วิธีการรับสมัคร วันที่รับสมัคร เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

4) การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

5) วิธีการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และเกณฑ์การตัดสิน

6) ผู้ที่ไม่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในครั้งนี้หรือสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งแล้วแต่ไม่ผ่านการคัดเลือก ยังคงมีชื่อในประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งเดิมของส่วนราชการเดิม และมีสิทธิอยู่ตามเดิม

7) ผู้ที่ได้รับแจ้งให้สมัครหรือผู้สมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งหรือผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งที่จะประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในครั้งนี้ จะหมดสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือหมดสิทธิที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่ประเมินใหม่นี้ ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้

7.1) ผู้นั้นถูกยกเลิกจากประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกของส่วนราชการเจ้าของประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งเดิม

7.2) ผู้นั้นได้รับแต้งความจำนงเป็นลายลักษณ์อักษรกับส่วนราชการเจ้าของประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งเดิมแล้วว่าจะบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งของส่วนราชการเจ้าของประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งเดิมหรือในตำแหน่งอื่นของส่วนราชการอื่นที่่ได้นำรายชื่อจากประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเดียวกันนี้

7.3) ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งของส่วนราชการเจ้าของประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งเดิมหรือในตำแหน่งอื่นของส่วนราชการอื่นที่ได้นำรายชื่อจากประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเดียวกันนี้

8) เงื่อนไขหรือข้อความอื่น ๆ ที่ผู้สมัครควรทราบ

ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ก่อนวันเริ่มรับสมัคร ไม่น้อยกว่าห้าวัน และกำหนดระยะเวลารับสมัครไม่น้อยกว่าสามวันทำการ

5. ให้ส่วนราชการตามข้อ 1 กำหนดเลขประจำตัวผู้สมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งตามลำดับก่อนหลังที่สมัคร และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยมีสาระสำคัญ คือ เลขประจำตัวผุู้เข้ารับการประเมิน เลขประจำตัวผู้ผ่านการคัดเลือกและชื่อตำแหน่งตามประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งเดิม และชื่อ - สกุล

6. ให้ส่วนราชการตามข้อ 1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งอื่นโดยเรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนมากไปน้อย ในกรณีที่ได้คะแนนเท่ากันให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวผู้เข้ารับการประเมินก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า

ในกรณีที่ส่วนราชการตามข้อ 1 มีตำแหน่งที่จะบรรจุน้อยกว่าจำนวนผู้ผ่านการคัดเลือกในครั้งใหม่นี้ ให้รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่ยังไม่ได้รับการบรรจุนั้นยังมีผลใช้ได้ต่อไปเท่ากับระยะเวลาที่เหลืออยู่ของประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งเดิมของส่วนราชการเดิม

7. ให้ส่วนราชการตามข้อ 1 ส่งประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกไปยังส่วนราชการเจ้าของประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งเดิม จำนวน 1 ชุด ภายในห้าวันทำการ นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

8. เมื่อจะเรียกผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุตามลำดับที่ ให้ตรวจสอบกับส่วนราชการเจ้าของรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งเดิมเสียก่อนว่า ผู้ที่จะเรียกมารายงานตัวนั้น ยังคงมีสิทธิที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง แล้วจึงมีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เรียกผู้นั้นมารายงานตัวโดยวันที่กำหนดให้มารายงานตัวต้องเป็นวันที่หลังจากวันที่มีหนังสือให้มารายงานตัวไม่น้อยกว่าห้าวัน

9. ในวันที่ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวให้ตรวจสอบกับส่วนราชการเจ้าของประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตัดเลือกในตำแหน่งด้วยว่า ผู้นั้นยังคงเป็นผู้มีิสิทธิที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งอยู่หรือไม่ หากผู้นั้นยังคงมีสิทธิที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งอยู่ ก็ให้ผู้นั้นแสดงความจำนงเป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะรับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่มารายงานตัวครั้งนี้ และให้มีหนังสือขอสละสิทธิการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งอื่น ๆ ของการสอบครั้งเดียวกันกับตำแหน่งที่จะรับการบรรจุครั้งนี้ แล้วให้ส่วนราชการตามข้อ 1 ส่งหลักฐานการสละสิทธินั้นให้ส่วนราชการเจ้าของประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตัดเลือกในตำแหน่งเดิมคัดชื่อผู้นั้นออกจากรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขอให้ส่วนราชการเจ้าของประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งเดิมส่งหลักฐานการสมัครสอบของผู้นั้นมาให้โดยเร็ว

10. ให้ส่วนราชการตามข้อ 1 สั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับราชการตามลำดับที่ในประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นางเมธีนี เทพมณี)

เลขาธิการ ก.พ.

ศูนย์สรรหาและเลือกสรร

โทร. 0 2547 1350 0 2547 1941 0 2547 1943

โทรสาร 0 2547 1954

ว 17/2559 เรื่อง การคัดเลือกโดยการนำรายชื่อคนพิการผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งหนึ่งไปเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งอื่น

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2559/ว_17_การคัดเลือกโดยการนำรายชื่อคนพิการผู้ผ่านการคัดเลือกฯ.txt · Last modified: 2018/03/12 10:27 by puirui