OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2559:ว_18_การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพฯ

Media Manager

Media Files

Files in การบริหารทรัพยากรบุคคล

File

Date:
2018/07/09 15:49
Filename:
info_การจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ-001.jpg
Format:
JPEG
Size:
203KB
Width:
1275
Height:
1650
References for:
การจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2559/ว_18_การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพฯ.txt · Last modified: 2018/01/09 14:35 by puirui