OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2559:ว_18_การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพฯ

Media Manager

Media Files

Files in การบริหารทรัพยากรบุคคล

File

Date:
2018/09/03 09:43
Filename:
infographic_1_การประเมินสมรรถนะทางการบริหาร_ประเภทอำนวยการ.jpg
Format:
JPEG
Size:
742KB
Width:
2550
Height:
3300
References for:
การประเมินสมรรถนะทางการบริหาร_ประเภทอำนวยการ
องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2559/ว_18_การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพฯ.txt · Last modified: 2018/01/09 14:35 by puirui