OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2559:ว_18_การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพฯ

Media Manager

Media Files

Files in องค์ความรู้กฎหมาย

File

Date:
2018/09/28 10:26
Filename:
3.การเสริมสร้างกระบวนทัศน์และคุณลักษณะของข้าราชการยุคใหม่.jpg
Format:
JPEG
Size:
688KB
Width:
1275
Height:
1650
References for:
การเสริมสร้างกระบวนทัศน์และคุณลักษณะของข้าราชการยุคใหม่
องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2559/ว_18_การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพฯ.txt · Last modified: 2018/01/09 14:35 by puirui