OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2559:ว_2_การคัดเลือกบรรจุทายาทของผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ารับราชการฯ

ว 2/2559 เรื่อง การคัดเลือกบรรจุทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ

ที่ นร/ว

สำนักงาน กพ ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000

21 มกราคม 2559

เรื่อง การคัดเลือกบรรจุทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 18 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคัดเลือกบรรจุทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

2. แบบฟอร์มแสดงความจำนงในการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษเนื่องจากเหตุความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

3. หนังสือรับอรงการใช้สิทธิของทายาทเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าทีี่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2550 ที่ออกให้โดยฝ่ายปกครอง

ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคัดเลือกบรรจุทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ มาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ความแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การคัดเลือกบรรจุทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ เป็นไปอย่างคล่องตัวและมีความชัดเจนมากขึ้น จึงมีมติให้ปรับปรุงแก้ไขรายการเอกสารประกอบการพิจารณา ข้อ 4.1 และ 4.3 ตามสิ่งทีี่ส่งมาด้วย 1 แนบท้ายหนังสือที่อ้างถึง โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคัดเลือกที่แก้ไขปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือฉบับนี้ ดังนี้

ข้อ 4.1 แบบฟอร์มแสดงความจำนงในการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษเนื่องจากเหตุความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

1. ให้ยกเลิกแบบฟอร์มแสดงความจำนงในการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษเนื่องจากเหตุความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แนบท้ายหนังสือที่อ้างถึง

2. ให้ใช้แบบฟอร์มแสดงความจำนงในการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษเนื่องจากเหตุความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือฉบับนี้แทน

ข้อ 4.3 หนังสือรับรองการใช้สิทธิของทายาทเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2550

1. ให้ยกเลิกความข้อ 4.3 ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แนบท้ายหนังสือที่อ้างถึง และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “4.3 หนังสือรับรองการใช้สิทธิของทายาทเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2550 ที่ออกให้โดยฝ่ายปกครอง (ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวกับทะเบียนราษฎรและการออกหนังสือรับรอง)”

2. ให้ยกเลิกหนังสือรับรองการใช้สิทธิของทายาทเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2550 จากสำนักงาน ก.พ. ตามสิ่งที่่ส่งมาด้วย 4 แนบท้ายหนังสือที่อ้างถึง

3. ให้ใช้หนังสือรับรองการใช้สิทธิของทายาทเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2550 ที่ออกให้โดยฝ่ายปกครอง (ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวกับทะเบียนราษฎรและการออกหนังสือรับอรง) ตามสิ่งที่่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือฉบับนี้แทน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิสูตร ประสิทธิ์ศิริวงศ์)

เลขาธิการ ก.พ.

ศูนย์สรรหาและเลือกสรร

โทร. 0 2547 1350 0 2547 1941 0 2547 1943 - 44

โทรสาร 0 2547 1954

ว 2/2559 เรื่อง การคัดเลือกบรรจุทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคัดเลือกบรรจุทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบฟอร์มแสดงความจำนงในการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษเนื่องจากเหตุความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 หนังสือรับอรงการใช้สิทธิของทายาทเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าทีี่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2550 ที่ออกให้โดยฝ่ายปกครอง

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2559/ว_2_การคัดเลือกบรรจุทายาทของผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ารับราชการฯ.txt · Last modified: 2018/01/12 09:53 by puirui