OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2559:ว_4_การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานวิชาการเกษตร

ว 4/2559 เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานวิชาการเกษตร

ที่ นร 1008/ว 4

สำนักงาน ก.พ.

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000

24 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานวิชาการเกษตร

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 13 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2554

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานวิชาการเกษตร ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร ระดับปฏิบัติการ

ตามหนังสือที่ถ้างถึง ก.พ. ได้มีมติให้ปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 87 สายงาน ซึ่งรวมถึงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานวิชาการเกษตร และได้แจ้งให้ส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ ก.พ. ได้มีมติให้ปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานวิชาการเกษตร ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร ระดับปฏิบัติการ เพิ่มเติม โดยเพิ่มคุณวุฒิในสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2559 เป็นต้นไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งสำนักงาน ก.พ. ได้นำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งดังกล่าวลงในเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. ที่ http://www2.ocsc.go.th ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิสูตร ประสิทธิ์ศิริวงศ์)

เลขาธิการ ก.พ.

สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน

โทร. 0 2547 1987

โทรสาร 0 2547 1982

ว 4/2559 เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานวิชาการเกษตร

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานวิชาการเกษตร ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร ระดับปฏิบัติการ

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2559/ว_4_การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานวิชาการเกษตร.txt · Last modified: 2018/01/12 11:02 by puirui