OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2559:ว_5_การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทบริหาร_ระดับสูง

ว 5/2559 เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง

ที่ นร 1008/ว 5

สานักงาน ก.พ.

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000

25 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง

เรียน (เวียนกระทรวง กรม จังหวัด)

อ้างถึง

1. หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/116 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2552

2. หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/172 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2552

3. หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 26 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2553

4. หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 11 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง จานวน 4 สายงาน

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 - 4 ได้แจ้งมติ ก.พ. เกี่ยวกับการปรับปรุงมาตรฐานกำหนด ตำแหน่งประเภทบริหาร มาเพื่อส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ ความแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ ก.พ. ได้ปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง จานวน 4 สายงาน ได้แก่ สายงานบริหาร สายงานบริหารงานปกครอง สายงานบริหารการทูต และสายงานตรวจราชการกระทรวง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ สานักงาน ก.พ. ได้นามาตรฐานกำหนดตำแหน่งดังกล่าวลงในเว็บไซต์ของสานักงาน ก.พ. ที่ http://www2.ocsc.go.th ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งกรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิสูตร ประสิทธิ์ศิริวงศ์)

เลขาธิการ ก.พ.

สานักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน

โทร. 0 2547อ 1000 ต่อ 6617

โทรสาร 0 2547 1982

ว 5/2559 เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง

สิ่งที่ส่งมาด้วย

สิ่งท่ี่ส่งมาด้วย

สิ่งที่ส่งมาด้วย

สิ่งที่ส่งมาด้วย

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2559/ว_5_การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทบริหาร_ระดับสูง.txt · Last modified: 2018/01/16 08:54 by puirui