OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2559:ว_8_หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง

ว 8/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง

ที่ นร 1008/ว 8

สำนักงาน ก.พ.

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000

3 มีนาคม 2559

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)

อ้างถึง

1. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 2 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558

2. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 7 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2559

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 ก.พ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และหนังสือที่อ้างถึง 2 ได้ออกกฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 และกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2559 มาเพื่อส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ ความแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ ก.พ. ได้มีมติปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง เพื่อให้สอดคล้องกับกฎ ก.พ. ตามหนังสือที่อ้างถึง 2 ดังนี้

1. ให้ยกเลิกความในข้อ 1.2.2 ในสิ่งที่่ส่งมาด้วยของหนังสือที่อ้างถึง 1 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“1.2.2 หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง และอยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี ได้แก่ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน”

2. ให้ยกเลิกความในข้อ 1.7.2 ในสิ่งที่ส่งมาด้วยของหนังสือที่่อ้างถึง 1 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“1.7.2 ส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง และอยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี ได้แก่ รองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

นายวิสูตร ประสิทธิศิริวงศ์

เลขาธิการ ก.พ.

สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน

โทร. 0 2547 1063

โทรสาร 0 2547 1074

ว 8/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2559/ว_8_หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง.txt · Last modified: 2018/01/16 09:26 by puirui