OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2560:ว_10_การปรับปรุงหลักเกณฑ์การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งฯ

ว 10/2560 เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป โดยไม่เปลี่ยนประเภทตำแหน่งและสายงาน

ที่ นร 1008/ว 10

สำนักงาน ก.พ.

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000

30 สิงหาคม 2560

เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป โดยไม่เปลี่ยนประเภทตำแหน่งและสายงาน

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 2 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558

ตามหนังสือทีอ้างถึง ก.พ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง ตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาเพื่อส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ ความแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ ก.พ. พิจารณาเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับต่ำลงได้ 1 ระดับ ของส่วนาชการต่าง ๆ มีความชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ก.พ. จึงมีมติให้เพิ่มความในหลักเกณฑ์การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป โดยไม่เปลี่ยนประเภทตำแหน่งและสายงาน ว่า

“ทั้งนี การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับต่ำลงได้ 1 ระดับ ให้ดำเนินการได้ภายหลังจากที่ส่วนราชการได้ดำเนินการตัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับเดิมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนดแล้ว

กรณีที่ส่วนราชการได้เสนอ อ.ก.พ. กระทรวง ปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับที่ต่ำลง 1 ระดับ ก่อนที่หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนดจะมีผลใช้บังคับ และอยู่ระหว่างดำเนินการคัดเลือกบุคคล ก็ให้ดำเนินการต่อไป”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นางเมธินี เทพมณี)

เลขาธิการ ก.พ.

สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน

โทร. 0 2547 1393 0 2547 1979

โทรสาร 0 2547 1437

ว 10/2560 เรื่อง ารปรับปรุงหลักเกณฑ์การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป โดยไม่เปลี่ยนประเภทตำแหน่งและสายงาน

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2560/ว_10_การปรับปรุงหลักเกณฑ์การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งฯ.txt · Last modified: 2017/12/06 11:39 by puirui