OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2560:ว_11_หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ฯ

ว 11/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ภายใต้หน่วยงานที่ ก.พ. กำหนดตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานเป็นตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น

ที่ นร 1008/ว 11

สำนักงาน ก.พ.

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000

30 สิงหาคม 2560

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ภายใต้หน่วยงานที่ ก.พ. กำหนดตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานเป็นตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)

อ้างถึง

1. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 2 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558

2. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 1 ลงวันที่ 18 มกราคม 2560

ตามหนังสือทีอ้างถึง 1 ก.พ. ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาเพื่อส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ ความแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ ก.พ. ได้พิจารณาเห็นว่า เพื่อให้การกำหนดตำแหน่งมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบทบาทภารกิจของหน่วยงานที่ ก.พ. กำหนดตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานเป็นตำแหน่งประเภทำนวยการ ระดับต้น ตามหนังสือที่อ้างถึง 2 ก.พ. จึงมีมติให้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ภายใต้หน่วยงานที่ ก.พ. กำหนด ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานเป็นตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น โดยให้ อ.ก.พ. กระทรวง เป็นผู้พิจารณากำหนดตำแหน่งตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง ดังนี้

ตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ภายใต้หน่วยงานอื่น ๆ ที่ ก.พ. กำหนด ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานเป็นตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น อาจกำหนดให้มีตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ได้หน่วยงานละไม่เกิน 1 ตำแหน่ง สำหรับหน่วยงานที่มีปริมาณงานสูงมาก และมีอัตรากำลังไม่น้อยกว่า 9 ตำแหน่ง โดยเป็นตำแหน่งข้าราชการประเภทวิชาการไม่น้อยกว่า 5 ตำแหน่ง และอาจนำตำแหน่งข้าราชการประเภททั่วไป หรือพนักงานราชการ หรือลูกจ้างประจำ ที่กำหนดเป็นกรอบพนักงานราชการซึ่งปฏิบัติงานลักษณะเช่นเดียวกับข้าราชการมานับรวมได้ โดยพนักงานราชการหรือลูกจ้างประจำที่กำหนดเป็นกรอบพนักงานราชการ : ข้าราชการ เท่ากับ 2 : 1 อาจกำหนดให้มีตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ เพิ่มได้อีกหน่วยงานละ 1 ตำแหน่ง ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

  • (1) เป็นตำแหน่งผู้มีประสบการณ์ภายใต้หน่วยงานอื่น ๆ ที่มีการกำหนดตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานเป็นตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น ตามหนังสือที่อ้างถึง 2
  • (2) มีลักษณะงานเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ พัฒนาระบบ รูปแบบ วิธีการ มาตรฐาน หรือหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
  • (3) มีหน้าที่และความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุ่งยากของงานของตำแหน่งเพิ่มขึ้น หรือเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญถึงขนาดที่จะต้องปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น
  • (4) ปฏิบัติงานซึ่งต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญงานสูงมากในงานวิชาการ และต้องตัดสินใจแก้ปัญหาที่ยากมาก
  • (5) ผ่านการประเมินคุณภาพงานของตำแหน่งตามหลักเกณฑ์การประเมินค่างานที่ ก.พ. กำหนด

ในกรณีที่มีการจัดตั้งหน่วยงานที่กำหนดตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานเป็นตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น เพิ่มขึ้น ตามหนังสือที่อ้างถึง 2 ให้พิจารณากำหนดตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นางเมธินี เทพมณี)

เลขาธิการ ก.พ.

สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน

โทร. 0 2547 1066

โทรสาร 0 2547 1437

ว 11/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ภายใต้หน่วยงานที่ ก.พ. กำหนดตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานเป็นตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2560/ว_11_หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ฯ.txt · Last modified: 2017/12/06 13:16 by puirui