OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2560:ว_12_วุฒิที่_ก.พ._กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

ว 12/2560 เรื่อง วุฒิที่ ก.พ. กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2562

ที่ นร 1004/ว 12

สำนักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000

21 กันยายน 2560

เรื่อง วุฒิที่ ก.พ. กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2562

เรียน (กระทรวง กรม และจังหวัด) อ้างถึง 1. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 20 ลงวันที่ 17 กันยายน 2558 2. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 16 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายชื่อวุฒิที่ ก.พ. กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2562 2. แบบรายงานการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 3. คำอธิบายรายละเอียดวุฒิที่ ก.พ. กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 แจ้งมติ ก.พ. ให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกบรรจุบุคคลซึ่งสำเร็จการศึกษาในวุฒิที่ ก.พ. กำหนด เข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดตามหนังสือที่อ้างถึง 2 สำหรับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2560 มาเพื่อถือปฏิบัติ ความแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ ก.พ. ได้มีมติกำหนดให้ส่วนราชการอาจคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลซึ่งสำเร็จการศึกษาในวุฒิที่ ก.พ. กำหนดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 เข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2562 ได้ สำหรับการคัดเลือกให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนดตามหนังสือที่อ้างถึง 2 โดยบรรจุและแต่งตั้งให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 และมีเงื่อนไขเพิ่มเติม ดังนี้

1. วุฒิที่จะคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งจะต้องเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง 2. ผู้ได้รับการคัดเลือกซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามวุฒิที่กำหนดในข้อ 1 ต้องอยู่ปฏิบัติราชการในส่วนราชการนั้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยห้ามโอนไปส่วนราชการอื่น 3. เมื่อได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้วในแต่ละครั้ง ให้รายงานผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการมายังสำนักงาน ก.พ. ทุกครั้งตามแบบรายงานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 4. ในกรณีที่ส่วนราชการได้ดำเนินการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกโดยถูกต้องไว้ก่อนวันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งผู้มีรายชื่อในบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวเป็นมีวุฒิที่ ก.พ. กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2562 ก็ให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกที่เหลืออยู่ดังกล่าวต่อไปได้ตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ ส่วนราชการที่จะดำเนินการคัดเลือกควรศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำอธิบายรายละเอียดวุฒิที่ ก.พ. กำหนดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 เพื่อจะได้ดำเนินการได้อย่างถูกต้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นางเมธินี เทพมณี)

เลขาธิการ ก.พ.

ศูนย์สรรหาและเลือกสรร

โทร. 0 2547 1941, 0 2547 1946

โทรสาร 0 2547 1954

ว 12/2560 เรื่อง วุฒิที่ ก.พ. กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2562

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2560/ว_12_วุฒิที่_ก.พ._กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ.txt · Last modified: 2017/11/17 14:35 by thachakrits