OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2560:ว_14_การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานวิศวกรรมรังวัด

ว 14/2560 เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานวิศวกรรมรังวัด

ที่ นร 1008/ว 14

สำนักงาน ก.พ.

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000

21 พฤศจิกายนน 2560

เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานวิศวกรรมรังวัด

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 13 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2554

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานวิศวกรรมรังวัด ตำแหน่งวิศวกรรังวัด ระดับเชี่ยวชาญ

ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้แจ้งมติการปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานวิศวกรรมรังวัด ตำแหน่งวิศวกรรังวัด มาเพื่อส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ ความแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ ก.พ. ได้มีมติให้ปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานวิศวกรรมรังวัด ตำแหน่งวิศวกรรังวัด โดยเพิ่มเติมระดับเชี่ยวชาญ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งสำนักงาน ก.พ. ได้นำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งดังกล่าวลงในเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งกรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นางเมธีนี เทพมณี)

เลขาธิการ ก.พ.

สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน

โทร. 0 2547 1987

โทรสาร 0 2547 1982

ว 14/2560 เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานวิศวกรรมรังวัด

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2560/ว_14_การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานวิศวกรรมรังวัด.txt · Last modified: 2017/12/08 09:03 by jumrieng