OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2560:ว_1_หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้นฯ

ว 1/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น สำหรับตำแหน่งอื่นที่ ก.พ. กำหนด

ที่ นร 1008/ว 1

สำนักงาน ก.พ.

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น สำหรับตำแหน่งอื่นที่ ก.พ. กำหนด

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 2 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558

ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ.ได้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งประเภทบริหาร ประเภทอำนวยการ ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป รวมทั้งหลักเกณฑ์อื่น ๆ ตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ความแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ ก.พ. ได้พิจารณาเห็นว่า เพื่อให้การกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น สำหรับตำแหน่งอื่นท่ี่ ก.พ. กำหนด กรณีตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานอื่น ๆ สอดคล้องกับการปรับปรุงบทบาทภารกิจของส่วนราชการในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงคมนาคม ก.พ. จึงมีมติให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งดังกล่าว โดยยกเลิกความในข้อ 2.6.2 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยของหนังสือที่อ้างถึง และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“2.6.2 ตำแหน่่งหัวหน้าหน่วยงานอื่น ๆ

(1) ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดังนี้

(1.1) ตำแหน่งผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ ผุ้ปกครองสถานแรกรักเด็ก ผู้ปกครองสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก กรมกิจการเด็กและเยาวชน

(1.2) ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ

(1.3) ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

(1.4) ตำแหน่งผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเอง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

(1.5) ตำแหน่งผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ทั้งนี้ หากมีเหตุผลความจำเป็นต้องปรับปรุงการจัดหน่วยงานภายในส่วนราชการให้สอดคล้องกับภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งส่งผลให้ต้องปรับปรุงชื่อตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน โดยการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งดังกล่าวจะต้องไม่กระทบต่อการกำหนดชื่อตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาในแต่ละส่วนราชการและจำนวนรวมของตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น ที่กำหนดไว้เดิม ก็ให้เสนอ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณา

(2) ตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการชลประทาน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง ในกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(3) ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) ในกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย

(4) ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุข ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

ให้กำหนดตำแหน่ง ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

(ก) ให้คงการกำหนดตำแหน่งไว้ตามจำนวนที่กำหนดไว้เดิม

(ข) ในกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็นหรือมีเหตุผลอันสมควรต้องจัดตั้งหน่วยงานที่กำหนดตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานเป็นตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น ตามข้อ (1) (2) (3) และ (4) เพิ่มขึ้น ให้ อ.ก.พ. กระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้ง การยุบเลิก การยุบรวม การกำหนดขนาดและการกำหนดตำแหน่ง เป็นตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น โดยต้องพิจารณาถึงผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ และความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐด้วย ทั้งนี้ ให้ส่งหลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งดังกล่าวให้ ก.พ. พิจารณา เมื่อ ก.พ. พิจารณาเห็นชอบแล้ว อ.ก.พ. กระทรวง จึงสามารถพิจารณากำหนดตำแหน่งตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นางเมธินี เทพมณี)

เลขาธิการ ก.พ.

สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน

โทร 0 2547 1000 ต่อ 6646 6613

โทรสาร 0 2547 1437

ว 1/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น สำหรับตำแหน่งอื่นที่ ก.พ. กำหนด

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2560/ว_1_หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้นฯ.txt · Last modified: 2017/11/29 13:46 by puirui