OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2560:ว_2_การเปลี่ยนหน่วยงานปฏิบัติราชการชดใช้ทุนของนักเรียนทุนรัฐบาล_ก.พ

ว 2/2560 เรื่อง การเปลี่ยนหน่วยงานปฏิบัติราชการชดใช้ทุนของนักเรียนทุนรัฐบาล (ก.พ.)

ที่ นร 1003/ว 2

สำนักงาน ก.พ.

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000

16 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง การเปลี่ยนหน่วยงานปฏิบัติราชการชดใช้ทุนของนักเรียนทุนรัฐบาล (ก.พ.)

เรียน (เวียน กระทรวง กรม หน่วยงานของรัฐ)

ตามที่ข้อ 10 ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยทุนของรัฐบาล พ.ศ. 2551 กำหนดให้ ก.พ. มีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ตลอดจนทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสรรทุนของรัฐบาล การเลือกสรรผู้รับทุนของรัฐบาล การดูแลจัดการการศึกษาของผู้รับทุนของรัฐบาล การพัฒนาและธำรงรักษาผู้รับทุนของรัฐบาลไว้ใช้ในราชการ และการอื่นที่เกี่ยวข้อง นั้น

เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรทุนของรัฐบาลและการให้ผู้รับทุนของรัฐบาลสามารถนำความรู้ที่ได้จากการใช้ทุนของรัฐบาลไปศึกษานั้น ไปปฏิบัติหน้าท่ี่เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ราชการ สอดคล้องกับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการฝ่ายพลเรือนและสภาพการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนการดำเนินการ และสนับสนุนการเคลื่อนย้ายกำลังคนคุณภาพในภาครัฐ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 10 ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยทุนของรัฐบาล พ.ศ. 2551 ก.พ. จึงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปลี่ยนหน่วยงานปฏิบัติราชการชดใช้ทุนของนักเรียนทุนรัฐบาล (ก.พ.) ไว้ ดังต่อไปนี้

1. การเปลี่ยนหน่วยงานปฏิบัติราชการชดใช้ทุนของนักเรียนทุนรัฐบาล (ก.พ.) ให้กระทำได้เมื่อเป็นกรณีที่เป็นการเปลี่ยนประเภทของบุคลากร ดังต่อไปนี้

1.1 ข้าราชการพลเรือนสามัญไปเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

1.2 ข้าราชการพลเรือนสามัญไปเป็นข้าราชการที่ไม่ใช่ข้าราชการพลเรือนสามัญ

1.3 ข้าราชการพลเรือนที่ไม่ใช่ข้าราชการพลเรือนสามัญไปเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

1.4 ข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการที่ไม่ใช่ข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปเป็นพนักงานของรัฐในหน่วยงานอื่นของรัฐ

1.5 พนักงานของรัฐในหน่วยงานอื่นของรัฐ ไปเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญและข้าราชการที่ไม่ใช่ข้าราชการพลเรือนสามัญ

1.6 พนักงานของรัฐในหน่วยงานอื่นของรัฐ ไปเป็นพนักงานของรัฐในหน่วยงานอื่นของรัฐแห่งใหม่

2. การเปลี่ยนหน่วยงานปฏิบัติราชการชดใช้ทุนให้กระทำได้ตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

2.1 ผู้รับทุนของรัฐบาลที่ประสงค์จะเปลี่ยนหน่วยงานปฏิบัติราชการชดใช้ทุนจะต้องปฏิบัติราชการชดใช้ทุนของรัฐบาลในส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐท่ี่ ก.พ. กำหนดมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการบรรจุเข้าปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานชดใช้ทุน

2.2 หน่วยงานที่จะขอเปลี่ยนเพื่อไปปฏิบัติราชการชดใช้ทุน ต้องเป็นส่วนราชการที่อยู่ในกำกับดูแลของฝ่ายบริหาร หน่วยงานอื่นของรัฐ หน่วยงานในฝ่ายนิติบัญญัติหรือหน่วยงานในฝ่ายตุลาการ แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.3 หากผู้รับทุนของรัฐบาลที่มีระยะเวลาการปฏิบัติราชการชดใช้ทุนในส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐท่ี่ ก.พ. กำหนด ยังไม่ครบกำหนด 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการบรรจุเข้าปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานชดใช้ทุน ไปสมัครสอบแข่งขันหรือคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐแห่งใหม่ หรือสมัครคัดเลือกเข้าร่วมโครงการใด ๆ ที่กำหนดเงื่อนไขให้ผู้รับทุนของรัฐบาลต้องโอนไปปฏิบัติราชการที่ส่วนราชการอื่นหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ห้ามไม่ให้ ก.พ. และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอนุมัติให้ผู้รับทุนของรัฐบาลผู้นั้นไปปฏิบัติราชการที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

2.4 ในกรณีที่ผู้รับทุนของรัฐบาลผุู้ใดเคยได้รับอนุม้ัติให้เปลี่ยนหน่วยงานปฏิบ้ัติราชการชดใช้ทุนแล้ว หากประสงค์จะขอเปลี่ยนหน่วยงานปฏิบัติราชการชดใช้ทุนอีก ผู้รับทุนของรัฐบาลผู้นั้นจะต้องปฏิบัติราชการชดใช้ทุนของรัฐบาลในส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่เคยได้รับอนุมัติมาแล้วนั้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ด้วย

3. หลักเกณฑ์การพิจารณาให้เปลี่ยนหน่วยงานปฏิบัติราชการชดใช้ทุน

3.1 การเปลี่ยนหน่วยงานปฏิบัติราชการชดใช้ทุน ต้องไม่ส่งผลกระทบหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่องานหรือโครงการที่เป็นภารกิจของหน่วยงานต้นสังกัด

3.2 หน่วยงานแห่งใหม่ที่ขอเปลี่ยนเพื่อไปปฏิบัติราชการชดใช้ทุนต้องชี้แจง พร้อมทั้งแสดงข้อมูลและหลักฐานประกอบด้วยว่า ตำแหน่งที่จะให้ผู้รับทุนของรัฐบาลผู้นั้นไปครองนั้นมีความสอดคล้องของคุณวุฒิ สาขาวิชา และความรู้ความสามารถของผู้รับทุนของรัฐบาลอย่างไร โครงการและภารกิจที่จะมอบหมายให้ผู้รับทุนของรัฐบาลผู้นั้นไปปฏิบัติ และประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ

3.3 หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานแห่งใหม่ได้ให้ความยินยอมและเห็นชอบให้มีการโอนหรือเปลี่ยนหน่วยงานปฏิบัติราชการชดใช้ทุนดังกล่าวแล้ว

4. ผู้มีอำนาจพิจารณา

4.1 กรณีที่หน่วยงานที่ขอเปลี่ยนเพื่อไปปฏิบัติราชการชดใช้ทุน เป็นส่วนราชการระดับกรมภายในกระทรวงเดียวกัน ให้ อ.ก.พ. กระทรวง เป็นผู้พิจารณา แล้วรายงานให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ

4.2 กรณีที่หน่วยงานที่ขอเปลี่ยนเพื่อไปปฏิบัติราชการชดใช้ทุน เป็นส่วนราชการระดับกรมในต่างกระทรวง หรือเป็นการเปลี่ยนหน่วยงานปฏิบัติราชการชดใช้ทุนจากกระทรวงกรมฝ่ายพลเรือนไปหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือจากหน่วยงานอื่นของรัฐไปกระทรวงกรมฝ่ายพลเรือน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐแห่งใหม่ ให้เลขาธิการ ก.พ. เป็นผู้พิจารณา

5. กรณีใดที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. กำหนดข้างต้น ให้นำเสนอ ก.พ. พิจารณาเป็นราย ๆ ไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กระทรวง กรม และหน่วยงานของรัฐ ทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนัับถือ

(นางเมธินี เทพมณี)

เลขาธิการ ก.พ.

ศูนย์นักบริหารระดับสูง

โทร. 0 2547 1684

โทรสาร 0 2547 1736

ว 2/2560 เรื่อง การเปลี่ยนหน่วยงานปฏิบัติราชการชดใช้ทุนของนักเรียนทุนรัฐบาล (ก.พ.)

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2560/ว_2_การเปลี่ยนหน่วยงานปฏิบัติราชการชดใช้ทุนของนักเรียนทุนรัฐบาล_ก.พ.txt · Last modified: 2017/11/29 14:34 by puirui