OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2560:ว_3_หนังสือรับรองความประพฤติตามระเบียบสำนักนายกว่าด้วยพนักงานราชการ

ว 3/2560 เรื่อง หนังสือรับรองความประพฤติ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

ที่ นร 1001/ว 3

สำนักงาน ก.พ.

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000

20 มีนาคม 2560

เรื่อง หนังสือรับรองความประพฤติ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

เรียน (กระทรวง กรม จังหวัด)

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือรับรองความประพฤติ จำนวน 1 ฉบับ

โดยที่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ข้อ 8 (6) วรรคสอง ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 กำหนดว่า การจ้างบุคคลผู้พ้นโทษมาแล้วเกินห้าปีตามวรรคหนึ่งเข้าเป็นพนักงานราชการ ต้องกำหนดให้บุคคลผู้นั้นยื่นหนังสือรับรองความประพฤติว่าไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่น่ารังเกียจของสังคมตามแบบที่เลขาธิการ ก.พ. กำหนด เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

เลขาธิการ ก.พ. จึงได้กำหนดหนังสือรับรองความประพฤติดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือเป็นหลักในการปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นางเมธินี เทพมณี)

เลขาธิการ ก.พ.

สำนักกฎหมาย

โทร. 0 2547 1612

โทรสาร 0 2547 1571

เอกสารแนบ

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2560/ว_3_หนังสือรับรองความประพฤติตามระเบียบสำนักนายกว่าด้วยพนักงานราชการ.txt · Last modified: 2017/11/17 14:36 by thachakrits