OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2560:ว_5_หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอฯ

ว 5/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ที่ นร 1008/ว 5

สำนักงาน ก.พ.

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000

31 มีนาคม 2560

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

เรียน กระทรวง กรม และจังหวัด

อ้างถึง

1. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 2 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558

2. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 1 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2551

ตามหนังสือทีอ้างถึง 1 ก.พ. ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาเพื่อส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ ความแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ ก.พ. ได้พิจารณาเห็นว่า เพื่อให้มีการกำหนดตำแหน่งให้เหมาะสมกับภารกิจและสภาพการปฏิบัติงานในสภาวะท่ี่ไม่ปกติในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของส่วนราชการต่าง ๆ จึงมีมติให้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 5 ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2550 โดยให้ อ.ก.พ. กระทรวง เป็นผู้พิจารณากำหนดตำแหน่งตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง ดังนี้

  • (1) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
  • 1) เป็นตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอที่ปรากฏในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2550
  • 2) การปฏิบัติงานต้องกำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีผู้ดำรงตำแหน่งและปฏิบัติงานอยู่จริงไม่น้อยกว่า 2 ตำแหน่ง โดยอาจเป็นข้าราชการหรือพนักงานหรือลูกจ้างประจำที่กำหนดเป็นกรอบพนักงานราชการซึ่งปฏิบัติงานลักษณะเช่นเดียวกับข้าราชการ
  • 3) ปฏิบัติงานซึ่งต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญงานสูงมากในงานวิชาการ และต้องตัดสินใจแก้ปัญหาที่ยากมาก
  • 4) ผ่านการประเมินคุณภาพงานของตำแหน่งตามหลักเกณฑ์การประเมินค่างานที่ ก.พ. กำหนด
  • (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส
  • 1) เป็นตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอที่ปรากฏในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2550
  • 2) รับผิดชอบงานท่ี่มีความยุ่งยาก และมีขอบเขตเนื้อหาหลากหลาย ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญสูง และต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยุ่งยาก
  • 3) การปฏิบัติงานต้องกำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีผู้ดำรงตำแหน่งและปฏิบัติงานอยู่จริงไม่น้อยกว่า 2 ตำแหน่ง โดยอาจเป็นข้าราชการหรือพนักงานราชการหรือลูกจ้างประจำที่กำหนดเป็นกรอบพนักงานราชการซึ่งปฏิบัติงานลักษณะเช่นเดียวกับข้าราชการ
  • 4) ผ่านการประเมินคุณภาพงานของตำแหน่งตามหลักเกณฑ์การประเมินค่างานที่ ก.พ. กำหนด

ทั้งนี้ เมื่อข้าราชการได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวแล้ว ควรต้องให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปอยู่ในพื้นท่ี่จังหว้ัดชายแดนภาคใต้อีกไม่น้อยกว่าสองปี ตามที่กำหนดไว้ในหนังสือที่อ้างถึง 2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นางเมธินี เทพมณี)

เลขาธิการ ก.พ.

สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน

โทร. 0 2547 1066

โทรสาร 0 2547 1437

ว 5/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2560/ว_5_หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอฯ.txt · Last modified: 2017/12/06 13:34 by puirui