OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2560:ว_6_การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทบริหาร_ระดับสูง

ว 6/2560 เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง

ที่ นร 1008/ว 6

สำนักงาน ก.พ.

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000

25 พฤษภาคม 2560

เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 5 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง จำนวน 4 สายงาน

ตามหนังสือทีอ้างถึง ก.พ. ได้แจ้งมติการปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง มาเพื่อส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ ความแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ ก.พ. ได้มีมติให้ปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง จำนวน 4 สายงาน ได้แก่ สายงานบริหาร สายงานบริหารงานปกครอง สายงานบริหารการทูต และสายงานตรวจราชการกระทรวง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป ซึ่งสำนักงาน ก.พ. ได้นำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งดังกล่าวลงในเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. ที่ www.ocsc.go.th ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นางเมธินี เทพมณี)

เลขาธิการ ก.พ.

สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน

โทร. 0 2547 1000 ต่อ 6626

โทรสาร 0 2547 1437

ว 6/2560 เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2560/ว_6_การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทบริหาร_ระดับสูง.txt · Last modified: 2017/12/06 10:23 by puirui